Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

WBSO innovatiesubsidie

Het doel van de WBSO is het bevorderen van innovatie (speur- en ontwikkelingswerk) in het bedrijfsleven door middel van een tegemoetkoming in de R&D-kosten, bestaande uit: loonkosten, overige kosten en uitgaven. In de praktijk betekent dit dat u minder loonheffing afdraagt en bespaart op de R&D-kosten. Zelfstandigen die in het desbetreffende kalenderjaar minimaal 500 uur besteden aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O), komen in aanmerking voor de S&O-aftrek.

wbso

WBSO criteria en projecttypen

Om een activiteit in aanmerking te laten komen voor de WBSO, zal er sprake moeten zijn van een voor uw organisatie technisch nieuwe ontwikkeling. Dit houdt in dat de ontwikkeling gepaard gaat met bepaalde onzekerheden en faalrisico`s. De WBSO kent een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting; dit betekent dat de inhoudelijke projectuitvoering mag afwijken van de oorspronkelijke planning. Het verloop van een innovatietraject is immers moeilijk te voorspellen!

De WBSO ondersteunt twee verschillende soorten projecten:

 • Ontwikkelingsproject (producten, processen of programmatuur);
 • Technisch wetenschappelijk onderzoek.

Ontwikkelingsproject binnen de WBSO

De WBSO ondersteunt ontwikkelingen die voor de aanvrager technisch nieuw zijn. Het kan gaan om de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) producten, productieprocessen en programmatuur. Voor producten en productieprocessen geldt dat het om tastbare, fysieke zaken moet gaan. De ontwikkeling van een dienst komt niet in aanmerking voor de WBSO.

Binnen de context van technisch nieuwe programmatuur in de WBSO gaat het altijd om technische uitdagingen op het gebied van informatietechnologie. De werkzaamheden moeten zijn gericht op het daadwerkelijk oplossen van (programmeer)technische knelpunten door de aanvrager.

Technisch Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoeksprojecten waarmee nieuwe technische kennis wordt gegenereerd kunnen onder bepaalde voorwaarden als technisch-wetenschappelijk onderzoek worden aangemerkt. Van belang daarbij is dat het onderzoek technisch van aard is, dus betrekking heeft op gebieden zoals fysica, chemie, biotechnologie, productietechnologie en informatie- en communicatietechnologie. Het betreft wetenschappelijk onderzoek; het doel van het onderzoek moet zijn een verklaring voor een verschijnsel te zoeken, welke niet is te geven op basis van algemeen toegankelijke kennis.

Wijzigingen WBSO vanaf 2022

Om de aanvraagsystematiek verder te vereenvoudigen is het per 2022 toegestaan dat in het geval meer dan één S&O-verklaring wordt aangevraagd en afgegeven, de periodes waarop S&O-verklaringen zien elkaar kunnen overlappen. Daarmee wordt toegestaan dat een ondernemer vanaf 1 januari 2022 steeds (maximaal 4 keer per jaar) een nieuwe S&O-aanvraag kan indienen die de eerstvolgende kalendermaand start, ook wanneer die kalendermaand al in een eerdere S&O-verklaring is opgenomen. Hierdoor kunnen ondernemers beter inspelen op onverwachte gebeurtenissen die impact hebben op de uitvoering van S&O-projecten.

Daarnaast hebben alle S&O-verklaringen voortaan betrekking op alle resterende kalendermaanden van een kalenderjaar. Hierdoor hoeft in de mededeling (na afloop van het kalenderjaar) geen onderscheid gemaakt te worden tussen uren, kosten en uitgaven die betrekking hebben op de verschillende S&O-verklaringen, maar kan worden volstaan met een jaartotaal.

WBSO financieel voordeel

De bijdrage voor inhoudingsplichtigen voor de loonheffing (bedrijven met medewerkers op de loonlijst) bestaat uit een vermindering op de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen.

De aftrek voor ondernemingen bedraagt 32% (voor starters 40%) van de eerste € 350.000 aan S&O-loonkosten. Voor de resterende S&O-loonkosten bedraagt dit percentage 16%. Het voordeel wordt berekend door het WBSO-uurloon te vermenigvuldigen met het aantal uren en dit bedrag vervolgens te vermenigvuldigen met het geldende percentage. Dit is het bedrag dat in mindering kan worden gebracht op de loonheffingen. Gemiddeld bedraagt het netto-voordeel zo’n € 12 tot € 15 per S&O-uur (R&D-uur).

Zelfstandigen hebben in 2024 recht op een S&O-aftrek van € 15.551. Startende zelfstandigen hebben recht op een aanvullende aftrek van € 7.781. Dit zijn standaardbedragen met als voorwaarde dat de zelfstandige minimaal 500 S&O-uren besteed in het kalenderjaar.

Het beschikbare budget voor de WBSO in 2024 bedraagt € 1.446 miljoen.

Andere voordelen van de WBSO

De voornaamste reden om de WBSO aan te vragen is vanzelfsprekend de directe besparing die u realiseert op de R&D-kosten. De WBSO heeft echter nog andere voordelen, namelijk:

 1. Toegang tot de Innovatiebox: bedrijven die beschikken over een WBSO-beschikking krijgen toegang tot de Innovatiebox. Via de Innovatiebox komen zij in aanmerking voor een verlaagde winstbelasting van 9%.
 2. Vergroten van de overige subsidiekansen: bedrijven die gebruikmaken van de WBSO kunnen aan de hand van de WBSO-beschikking eenvoudiger gebruikmaken van andere innovatiesubsidies, zoals de MIT-regeling. De achterliggende reden is dat de WBSO-beschikking door beoordelaars wordt gezien als een bevestiging van de technische innovativiteit binnen uw bedrijf.
 3. De WBSO zet aan tot projectmatig en gestructureerd werken.

Lees meer over de ‘Vier redenen om de WBSO aan te vragen’.

Subsidiebureau Nederland heeft ruime ervaring met het opstellen van WBSO-aanvragen en het beantwoorden van vragenbrieven van de subsidieverstrekker.

Administratieve verplichtingen WBSO

Het benutten van de WBSO gaat gepaard met bepaalde administratieve verplichtingen. Aanvragers moeten een projectadministratie en een urenadministratie bijhouden. Op deze pagina leest u meer over deze verplichtingen en de wijze waarop Subsidiebureau Nederland u hierbij kan ondersteunen.

Meer informatie of direct de WBSO aanvragen?

U kunt de WBSO aanvragen via het WBSO aanvraagportaal. Daarvoor dient u te beschikken over eHerkenning, tenzij u de aanvraag door een intermediair zoals Subsidiebureau Nederland laat verzorgen. In dat geval heeft u geen eigen eHerkenning nodig omdat wij beschikken over de vereiste certificering.

Neem contact met ons op, zodat wij uw project kunnen onderzoeken op de mogelijkheden binnen de WBSO-regeling én andere innovatieregelingen. Dat kan zowel telefonisch (085 – 303 17 23) of per e-mail.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten