Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Berichten met een “Agrarisch” tag

Subsidie voor investeringen in veestallen

Posted on juli 6th, 2020 by Subsidiebureau Nederland

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op 16 juni 2020 de investeringsmodule van de subsidieregeling Brongerichte verduurzaming van stallen en managementmaatregelen (SBV) gepubliceerd. De investeringsmodule richt zich op de aanschaf- en het gebruiksklaar maken van nieuwe bewezen innovaties ten behoeve van integrale, brongerichte emissiereductie in bestaande en nieuwe stalsystemen (pluimveehouderij). Budget en […]

Provincie Drenthe: extra subsidie voor agrarische sector

Posted on mei 12th, 2017 by Subsidiebureau Nederland

Tot 2020 willen Gedeputeerde Staten van Drenthe € 5 miljoen extra investeren in de landbouwsector. Samen met de sector zelf en belangenorganisaties heeft zij hiertoe het Programma Toekomstgerichte Landbouw opgesteld. Dit programma behelst het innoveren, moderniseren en verduurzamen van de sector binnen vier pijlers: tuinbouw, veehouderij, akkerbouw en agribusiness. Met name voor grondgebonden toekomstgerichte melkveehouderij […]

Subsidiekansen optimaal benutten?

Posted on april 24th, 2016 by Subsidiebureau Nederland

Organisaties slagen er om uiteenlopende redenen niet (of onvoldoende) in om subsidiekansen optimaal te benutten. In grote lijnen beschikt men over onvoldoende inzicht in de relevante subsidieregelingen, slaagt men er niet in om een kwalitatief sterke subsidieaanvraag op te stellen, of krijgt men naderhand te maken met een terugvordering door gebreken in de subsidieadministratie. Zonde, […]

Subsidie ‘asbest eraf zonnepanelen erop’

Posted on oktober 2nd, 2015 by Subsidiebureau Nederland

De subsidieregeling ‘Asbest eraf zonnepanelen erop’ is bedoeld voor agrarische bedrijven en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok, die een asbestdak saneren en zonnepanelen terugplaatsen op een dak van hetzelfde bouwblok. ‘Asbest eraf zonnepanelen erop’ In vrijwel alle provincies is de subsidieregeling ‘asbest eraf zonnepanelen erop’ op 1 juli 2013 opengesteld. In aanmerking voor subsidie komen […]

Duurzame energieopwekking en energiebesparing Overijssel

Posted on februari 6th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Met de regeling ‘Duurzame energieopwekking en energiebesparing’ subsidieert Provincie Overijssel investeringen gericht op duurzame energieopwekking en energiebesparing. In 2015 worden twee tenders opengesteld. Subsidiabele investeringen Binnen de regeling duurzame energie en energiebesparing Overijssel kan de provincie subsidie verstrekken voor investeringen, gericht op: Gebouwgebonden energiebesparing; Energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen te weten bio-energie, geothermie, wind- of waterenergie; […]

Jonge Landbouwersregeling 2015

Posted on februari 2nd, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Met deze subsidieregeling kunnen jonge landbouwers investeren in hun bedrijf. Om problemen als hoge schuldenlasten en daardoor weinig ruimte om te investeren te voorkomen kunnen jonge landbouwers voor bepaalde investeringen subsidie ontvangen. De Nederlandse provincies hebben in het besluitvormingsproces rondom de Jonge landbouwersregeling een aantal besluiten genomen. In het akkoord zijn o.a. de volgende afspraken […]

LEADER subsidie

Posted on januari 28th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (afgekort POP) is een Europees subsidieprogramma dat op de ontwikkeling van het platteland in brede zin gericht is. De focus van het programma is gericht op innovatie en duurzaamheid in het landelijk gebied. POP3 richt zich op vijf thema’s, te weten: Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht; Jonge boeren; Natuur en landschap; Verbetering van […]

Nieuw jaar, nieuwe (subsidie) kansen!

Posted on januari 9th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

De eerste week van het nieuwe jaar vloog voorbij. De hoogste tijd om de balans op te maken en vooruit te kijken. Jaarlijks vinden er vele veranderingen plaats in de subsidiewetgeving van de Europese, nationale en decentrale bestuursorganen. Het kan gaan om inhoudelijke wijzigingen, zoals de aanpassingen van subsidievoorwaarden en -budgetten, maar ook om procedurele […]

POP subsidie Noord Holland opengesteld

Posted on juli 7th, 2014 by Subsidiebureau Nederland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de Uitvoeringsregeling POP subsidie Noord Holland 2013 opengesteld. Vanaf 5 juli 2014 kan subsidie worden aangevraagd voor de onderdelen Verbetering verkavelings- en infrastructuur (subsidieplafond: € 25.000), Hernieuwbare energie (subsidieplafond € 400.000) en Instandhouding landelijk erfgoed (subsidieplafond € 400.000). Het Plattelandontwikkelingsprogramma 2007-2013 (afgekort POP2) is de invulling van de mogelijkheden die […]

Subsidie Fijnstofmaatregelen 2014

Posted on april 1st, 2014 by Subsidiebureau Nederland

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling en kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Fijnstof zijn zwevende kleine deeltjes van verschillende grootte, herkomst en samenstelling. Ze worden op tal van verschillende plekken uitgestoten, waaronder bij veehouderijbedrijven. Veehouderijbedrijven kunnen subsidie ontvangen voor maatregelen en technieken waarmee de uitstoot van fijnstof op het bedrijf wordt verminderd. Doelgroep U […]

Gratis SubsidieScan

Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

    Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
    Maximaal 7mb


    Sluiten