Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidieregeling Verwijderen Asbestdaken (momenteel gesloten)

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Het verbod zal zich beperken tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Ruim driekwart van deze asbestdaken is te vinden in de agrarische sector. Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen ervan. Asbest in gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden.

Sinds 1 januari 2016 is de Subsidieregeling Verwijderen Asbestdaken opengesteld bedoeld voor de sanering van asbestdaken. Op deze manier wil de overheid de asbestverwijdering tijdig op gang te brengen, zodat wordt voorkomen dat er tegen 2023 een capaciteitsprobleem ontstaat bij de inventarisatie- en verwijderingsbedrijven. Ook moet hiermee worden voorkomen dat er een handhavingsprobleem ontstaat in 2024.

Doelgroep subsidieregeling

Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden kunnen in aanmerking komen voor deze subsidieregeling. De subsidie kan worden aangevraagd door degene voor wiens rekening de verwijdering van het asbestdak komt. Gemeenten en provincies kunnen ook een aanvraag indienen wanneer zij optreden als eigenaar van het gebouw.

Budget & subsidiebijdrage

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) heeft het subsidieplafond voor 2019 voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken vastgesteld op € 8,8 miljoen. Uitsluitend aanvragen die in 2018 zijn ingediend komen hiervoor in aanmerking. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 gesaneerd asbestdak, met een maximum van € 25.000 per adres.

Belangrijkste voorwaarden Subsidieregeling Verwijderen Asbestdaken

De Subsidieregeling Verwijderen Asbestdaken kent strikte voorwaarden waaraan zowel de aanvrager als de asbestsaneerder moeten voldoen. De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie, zijn:

 • subsidieregeling verwijderen asbestdakenDe subsidie kan worden aangevraagd door degene voor wiens rekening de verwijdering van het asbestdak komt.
 • Aanvragers kunnen de subsidieaanvraag ook uitbesteden aan een intermediair, zoals Subsidiebureau Nederland.
 • Het moet gaan om asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht (bijvoorbeeld dakbedekking van asbestgolfplaten en dakleien met asbest).
 • Voordat de asbestsanering wordt uitgevoerd, moet er een asbestinventarisatie zijn uitgevoerd door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf. Dit bedrijf zal het totale aantal m2’s asbestdak inventariseren op het adres. Sinds juli 2017 wordt er subsidie verstrekt voor de sanering van alle formaten asbestdak.
 • De subsidieaanvraag moet binnen zes maanden zijn ingediend, gerekend vanaf de voltooiingsdatum van de asbestsanering.
 • De verwijdering van het asbestdak wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het astbestdak melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).
 • Er worden strikte eisen gesteld t.a.v. de factuur. De factuur bevat ten minste het aantal verwijderde m2’s asbestdak en de datum waarop de verwijdering van het asbestdak is voltooid. Daarnaast moet de tenaamstelling correct zijn.

Aanvullende subsidie Provincie Friesland

In Provincie Friesland kunnen eigenaren van (voormalige) agrarische gebouwen, in aanvulling op de landelijke subsidieregeling, € 4,50 provinciale subsidie ontvangen per m2 gesaneerd dakoppervlak. Vanuit de provinciale regeling wordt de voorwaarde gesteld dat er zonnepanelen op het gesaneerde dak, of een ander dak binnen het bouwblok, worden geplaatst. De provinciale regeling en de Rijksregeling zijn stapelbaar, waardoor een voordeel van € 9,- per m2 gesaneerd dakoppervlak kan worden gerealiseerd. Let op: het resterende budget van deze provinciale regeling is beperkt, dus wees er snel bij.

Subsidiebureau Nederland, uw subsidiepartner

Ondernemers hebben hun handen vol aan de regulier bedrijfsvoering. Het in kaart brengen van de subsidiemogelijkheden en het aanvragen van subsidies schiet er in de praktijk vaak bij in. Dat is zonde, want een subsidie levert een directe besparing op.

Subsidiebureau Nederland is gespecialiseerd in het in kaart brengen van subsidiemogelijkheden en het verzorgen van subsidieaanvraagtrajecten. De afgelopen jaren hebben talloze agrarische bedrijven in heel Nederland gebruikgemaakt van onze no-cure, no-pay dienstverlening. De vooraf overeengekomen procentuele vergoeding wordt achteraf berekend over het toegekende subsidiebedrag.

Wilt u ook ontzorgd worden door Subsidiebureau Nederland bij het aanvragen van de asbestsubsidie, of andere subsidievoordelen? Neem dan direct contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. De subsidieaanvraag voor de Subsidieregeling Verwijderen Asbestdaken kan op basis van no-cure, no-pay worden verzorgd.

Bel ons op 085 – 303 17 23 of stuur een e-mail.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.









   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten