Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidiekansen via het Klimaatakkoord

Geplaatst op augustus 5th, 2019 by Subsidiebureau Nederland

De klimaatverandering heeft impact op ons allemaal. Eind juni 2019 heeft Minister Wiebes van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het kabinetsvoorstel voor het Klimaatakkoord gepresenteerd. In dit Klimaatakkoord staan de integrale maatregelen, waaronder subsidiegerelateerde maatregelen, waarmee de uitstoot van broeikasgassen wordt teruggedrongen. In dit artikel benoemen we de belangrijkste subsidiegerelateerde zaken uit het Klimaatakkoord.

Subsidiemaatregelen voor de industrie

Per 2021 zal er een CO2-heffing worden ingevoerd voor de industrie. De opbrengsten die hieruit voortvloeien zullen worden ingezet t.b.v. de vergroening van de industrie. Op die manier wordt de verduurzaming van de industrie tweezijdig gestimuleerd.
Daarnaast worden CO2-reducerende technieken gesubsidieerd via de reeds aangekondigde Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++), de opvolger van de huidige SDE+ die in het najaar van 2019 voor het laatst wordt opengesteld. Per 1 januari 2020 zal de SDE++ worden ingevoerd.

Subsidiemaatregelen voor de gebouwde omgeving

Het kabinet stelt t/m 2030 € 100 miljoen subsidie per jaar beschikbaar voor isolatiemaatregelen en investeringen in warmte-installaties. Daartoe zal de bestaande subsidieregeling ISDE worden verbreed.
De subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis zal voor de jaren 2019 en 2020 opnieuw worden opengesteld voor woningeigenaren. Hiervoor zal € 90 miljoen beschikbaar worden gesteld. Tevens is er € 93 miljoen subsidie beschikbaar voor het adviseren en ondersteunen van woningeigenaren inzake het treffen van laagdrempelige energiebesparende maatregelen. Via een nieuw op te richten Warmtefonds kunnen eigenaar-bewoners aantrekkelijke voorfinanciering voor uiteenlopende energiemaatregelen.

Subsidiemaatregelen voor de mobiliteitssector

Het kabinet gaat de huidige subsidie systematiek voor zakelijke rijders van elektrische auto’s t/m 2025 voortzetten. De bijtelling zal oplopen naar 8 % in 2020. Daarnaast wordt het plafond voor de Milieu-Investeringsaftrek (inzake het investeringsbedrag) verlaagd tot € 45.000.
Naast zakelijke gebruikers kunnen particulieren ook subsidie ontvangen voor de aankoop van een elektrische auto. Deze subsidieregeling moet nog worden uitgewerkt. Naar verwachting zal de subsidieregeling medio 2020 worden gepubliceerd. Daarnaast wordt onderzocht of de aanschafsubsidie ook beschikbaar gemaakt kan worden voor privélease en particuliere deelauto-concepten.

Subsidiemaatregelen voor de landbouw

Het kabinet wil de komende jaren inzetten op het realiseren van de zogeheten kringlooplandbouw. Daarbij draait het om het produceren met zo min mogelijk verlies aan grondstoffen en een zorgvuldig beheer van de bodem, het water en de natuur. Eén van de maatregelen betreft de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Hiervoor zal € 120 miljoen beschikbaar worden gesteld. Lees meer over subsidie voor kringlooplandbouw.

Verder wil het kabinet regelingen formuleren waarmee innovaties en investeringen in integraal duurzame en emissiearme stalsystemen worden gestimuleerd. Daarbij zal sprake moeten zijn van een brongerichte emissiereductie van broeikasgassen, fijnstof, ammoniak en stank. Tot slot zal het subsidiebudget van de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw worden verruimd.

Subsidie aanvragen voor uw organisatie?

Heeft uw organisatie een energie- of milieuinvestering gepland? Mogelijk biedt het Klimaatakkoord ook subsidiekansen voor uw organisatie. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende subsidiescan, of vul het onderstaande formulier in.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten