Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidie voor provincies en gemeenten

Het subsidie-instrument wordt veelvuldig ingezet door de overheid. Het Rijk, de provincie, het waterschap en de gemeente (feitelijk de bestuursorganen van deze openbare lichamen) kunnen subsidieregelingen publiceren waarmee zij organisaties stimuleren om bepaalde activiteiten of investeringen uit te voeren. Echter kunnen provincies, gemeenten en waterschappen zelf ook subsidieontvanger zijn wanneer zij activiteiten uitvoeren die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van een ander subsidieverstrekkend bestuursorgaan. Op deze pagina hebben wij de relevante subsidies voor provincies en gemeenten vermeld.

Subsidies sport en bewegen, cultuurparticipatie en sociale basis

Specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis (gemeenten)
Via de Specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis (SPUK-SGCS) kunnen gemeenten subsidie aanvragen voor de uitvoering van beleid op het gebied van sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis. De activiteiten dienen plaats te vinden in de periode 2023 t/m 2026. Aanvragen moesten in 2023 ingediend zijn voor de gehele looptijd van deze regeling.

Subsidies woningmarkt en vastgoed – voor provincies en gemeenten

Binnen het thema woningmarkt en vastgoed kan de decentrale overheid gebruikmaken van de volgende drie subsidies voor provincies en gemeenten:

Besluit Woningbouwimpuls (gemeenten)
Het doel van het Besluit Woningbouwimpuls is gemeenten beter in staat te stellen om een bijdrage te leveren aan het inlopen van het woningtekort en het meerjarig hoog houden van de bouwproductie. Gemeenten kunnen een bijdrage aanvragen voor projecten die: het realiseren of het versnellen van de bouw van betaalbare woningen in een kwalitatief goede leefomgeving tot doel hebben, nog niet in de uitvoerende fase zijn en binnen afzienbare tijd opgestart kunnen worden.

Specifieke uitkering voor huisvesting aandachtsgroepen (gemeenten)
Het doel van de Meerjarige regeling specifieke uitkeringen voor huisvesting aandachtsgroepen is om gemeenten te ondersteunen bij de realisatie van woonruimten voor zogeheten aandachtsgroepen. Onder aandachtsgroepen worden dak- en thuisloze mensen, mensen met sociale of medische urgentie, statushouders, mensen die uitstromen uit een intramurale situatie, arbeidsmigranten, uitwonende studenten en woonwagenbewoners verstaan.

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (provincie, gemeente en waterschap)
Het doel van de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is om het tempo voor verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed te verhogen door eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in verduurzamingsmaatregelen binnen de bestaande vastgoedvoorraad. Deze regeling kan o.a. door provincies, gemeenten en waterschappen worden aangevraagd.

Subsidies klimaat en milieu – voor provincies en gemeenten

Voor projecten die bijdragen aan het klimaat of milieu kunnen provincies, gemeenten en waterschappen gebruikmaken van de volgende subsidieregelingen:

Impulsregeling klimaatadaptatie (provincies, gemeenten en waterschap)
Het doel van de Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 is door middel van het verstrekken van specifieke uitkeringen decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio. De regeling is bedoeld voor provincies, gemeenten en waterschappen.

Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (provincies en gemeenten)
De regeling Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk-SLA) is bedoeld voor provincies en gemeenten die het Schone Lucht Akkoord hebben ondertekend en financiering zoeken voor projecten die bijdragen aan de verwezenlijking van doelstellingen uit dit akkoord. Deze subsidieregeling is afkomstig van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Subsidieregeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater (provincies en waterschap)
Het doel van de regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater is het stimuleren en faciliteren van het nemen van maatregelen die bijdragen aan de vergroting van de waterbeschikbaarheid door zuinig gebruik of het vasthouden, verdelen of aanvoeren van zoetwater. Op basis van de regeling komen provincies en waterschappen in aanmerking voor een rijksbijdrage voor het uitvoeren van maatregelen die bijdragen aan de weerbaarheid tegen zoetwatertekort.

Subsidies infrastructuur en voorzieningen – voor provincies en gemeenten

Projecten gericht op de verbetering van infrastructuur en voorzieningen (in de breedste zin) kunnen via de volgende subsidieregelingen ondersteund worden:

Mobiliteitsfonds (provincies, gemeenten en waterschap)
Vanuit het fonds wordt bekostiging verstrekt voor infrastructuur die door het Rijk wordt beheerd, maar kunnen ook subsidies worden verstrekt aan provincies, gemeenten, waterschappen, andere publiekrechtelijke rechtspersonen of privaatrechtelijke rechtspersonen voor aanleg, verbetering, beheer en onderhoud en bediening van infrastructuur die door hen wordt beheerd.

Subsidieregeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen (provincies en gemeenten)
Het doel van de Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 is het stimuleren van het nemen of versnellen van kosteneffectieve en risicogestuurde verkeersveiligheidsmaatregelen op het onderliggend wegennet. In aanmerking komen gemeenten (niet behorend tot de Vervoerregio Amsterdam of Metropoolregio Rotterdam Den Haag), provincies, de Vervoerregio Amsterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en waterschappen.

Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren (provincies en gemeenten)
Met de Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren verleent het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat subsidies voor noodzakelijke verbeteringen aan primaire waterkeringen, zodat deze weer voldoen aan de geldende veiligheidsnormen. Een primaire waterkering is een waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming doordat deze ofwel behoort tot het stelsel dat een dijkringgebied omsluit, ofwel voor een dijkringgebied is gelegen.

Specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening (provincies en gemeenten)
Met behulp van het Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening kan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties specifieke uitkeringen verstrekken aan gemeenten en provincies voor activiteiten ten behoeve van een activiteit die gericht is op de doorontwikkeling van de generieke digitale infrastructuur, of op innovatie binnen de digitale overheid, ter verbetering van de digitale dienstverlening.

Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes (provincies)
Met behulp van de Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes 2020-2022 wil het Rijk bijdragen aan een snelle realisering van regionale snelfietsroutes. Het kan hierbij zowel gaan om de aanleg van nieuwe infrastructuur als om het aanbrengen van kwaliteitsverbeteringen in bestaande infrastructuur, zoals bijvoorbeeld het wegnemen van barrières of het vervangen van tegels door asfalt. Op basis van de regeling kunnen de provincies subsidie aanvragen voor het realiseren van één of meer snelfietsroutes.

Specifieke uitkering intelligente verkeersregelinstallaties (provincies en gemeenten)
Het doel van de Specifieke uitkering intelligente verkeersregelinstallaties is om de landelijke invoering van uniforme intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) in Nederland te versnellen om daarmee bij te dragen aan de beleidsdoelen van bereikbaarheid, duurzaamheid, verkeersveiligheid en slimme duurzame verstedelijking. In aanmerking komen gemeenten en provincies.

Specifieke uitkering Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (provincies en gemeenten)
Het doel van de Tijdelijke regeling specifieke uitkering Landelijk Verbeterprogramma Overwegen 2022-2028 is het bieden van financiële ondersteuning aan provincies en gemeenten bij de voorbereiding en de uitvoering van werkzaamheden die worden verricht in het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen ter vergroting van de verkeersveiligheid op overwegen.

Provinciale subsidie voor gemeenten

Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor subsidie van de provincie waar zij deel van uitmaken. Provinciale subsidies voor gemeenten zijn veelal gericht op het beheer van de openbare ruimte en het groen. Zo verstrekken meerdere provincies subsidie voor het opruiming van drugsafval. Daarnaast bestaan er provinciale subsidies voor de bestrijding van invasieve soorten/exoten. Deze subsidieregelingen kunnen worden aangevraagd door gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen of Staatsbosbeheer.

Ondersteuning door Subsidiebureau Nederland

Subsidiebureau Nederland werkt onder andere voor provincies en gemeenten in Nederland die behoefte hebben aan inhoudelijke expertise en/of extra personele capaciteit. De adviseurs van Subsidiebureau Nederland hebben een bestuurskundige achtergrond en zijn thuis in overheidsland. Wij hebben meerdere provincies en gemeenten succesvol begeleid bij het benutten van subsidiekansen.

Benieuwd wat Subsidiebureau Nederland kan betekenen voor uw provincie of gemeente? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten