Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Landbouw, water en voedsel

De Kennis- en Innovatieagenda (KIA) voor Landbouw, water en voedsel is een initiatief van de Nederlandse overheid om onderzoek en innovatie op het gebied van duurzame landbouw, waterbeheer en voedselproductie te stimuleren. Het doel van de KIA is om bij te dragen aan een meer duurzame, veerkrachtige en productieve landbouw- en voedselproductiesector in Nederland.

Wat is de KIA Landbouw, water en voedsel?

De KIA Landbouw, water en voedsel is een gezamenlijke strategie van verschillende partijen, waaronder de Nederlandse overheid, bedrijven en kennisinstellingen, om de landbouw-, water- en voedselsector in Nederland verder te ontwikkelen. Het document is opgesteld door de Topsector Agri & Food en is gebaseerd op een uitgebreide analyse van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de sector.

De KIA is belangrijk omdat het richting geeft aan de ontwikkeling van de sector en kan helpen om de uitdagingen waar de sector mee te maken heeft, aan te pakken. Zo wordt de sector bijvoorbeeld geconfronteerd met een groeiende wereldbevolking en een toenemende vraag naar voedsel, terwijl tegelijkertijd de druk op het milieu en de natuurlijke hulpbronnen toeneemt.

Prioriteiten van de KIA Landbouw, water en voedsel

De KIA voor Landbouw, water en voedsel heeft als doel om innovatie en onderzoek op het gebied van duurzame landbouw en voedselproductie te stimuleren. De KIA bevat een aantal belangrijke doelstellingen voor de sector, waaronder het versterken van de positie van Nederland als toonaangevende speler op het gebied van landbouw, water en voedsel, het stimuleren van duurzame productie en consumptie van voedsel, en het vergroten van de bijdrage van de sector aan de economie en de maatschappij als geheel.

Om de doelstellingen van de KIA Landbouw, water en voedsel te bereiken, zijn er verschillende prioriteiten geformuleerd. De belangrijkste prioriteiten zijn:

 • Kringlooplandbouw: Een van de belangrijkste prioriteiten van de KIA is het stimuleren van kringlooplandbouw. Dit houdt in dat de nadruk wordt gelegd op het sluiten van kringlopen in de landbouw, waarbij grondstoffen en nutriënten zo veel mogelijk worden hergebruikt. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het verminderen van het gebruik van kunstmest en pesticiden, het stimuleren van de teelt van eiwitrijke gewassen en het bevorderen van de biodiversiteit op het boerenland.
 • Digitalisering en precisielandbouw: Een andere belangrijke prioriteit is het stimuleren van digitalisering en precisielandbouw. Dit houdt in dat moderne technologieën worden ingezet om de landbouw efficiënter en duurzamer te maken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het gebruik van drones en sensoren om gewassen en bodemkwaliteit te monitoren, het ontwikkelen van precisiebemesting en het verbeteren van de logistiek in de voedselketen.
 • Circulair watergebruik: Een derde prioriteit is het stimuleren van circulair watergebruik. Dit houdt in dat het water dat in de landbouw wordt gebruikt, zo veel mogelijk wordt hergebruikt en dat de belasting van het watermilieu wordt verminderd. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het ontwikkelen van gesloten waterkringlopen, het verminderen van de lozing van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen op oppervlaktewater en het stimuleren van het hergebruik van gezuiverd afvalwater.
 • Versterking van de positie van de boer: Een vierde prioriteit is het verbeteren van de inkomenspositie van boeren en het versterken van hun positie in de keten. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het stimuleren van ketensamenwerking, het verbeteren van de marktpositie van boeren en het bevorderen van een eerlijke verdeling van de toegevoegde waarde in de keten.
 • Duurzame consumptie en productie: Een vijfde prioriteit is het bevorderen van duurzame consumptie en productie van voedsel. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het stimuleren van gezonde en duurzame voedingspatronen, het verminderen van voedselverspilling en het verbeteren van de transparantie en traceerbaarheid van de voedselketen.

Het uiteindelijke doel van deze agenda is om de landbouw- en voedselproductiesector in Nederland duurzamer en veerkrachtiger te maken en tegelijkertijd de productiviteit en efficiëntie te verbeteren.

Subsidie projecten die bijdragen aan de KIA Landbouw, water en voedsel

Om de doelstellingen van de KIA Landbouw, water en voedsel te realiseren, wordt er ook ingezet op het beschikbaar stellen van financiële middelen. Zo zijn er verschillende subsidieprogramma’s beschikbaar voor bedrijven en organisaties die zich bezighouden met de onderwerpen van de KIA. Eén van die subsidieregelingen is de MKB Innovatiestimulering Topsectoren. Daarnaast bestaan er nog allerlei andere specifieke regelingen voor de sector.

Vragen over het beleid en de subsidiekansen?

Neem contact met ons op om de aansluiting op de topsectoren en de subsidiemogelijkheden te bespreken. Subsidiebureau Nederland is actief in het netwerk van de Topsector Landbouw, water en voedsel en beschikt over veel ervaring met daaraan gerelateerde subsidieregelingen.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten