Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidie voor innovatie binnen de topsectoren

De Nederlandse Topsectoren zijn een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie. Deze sectoren zijn gekozen op basis van hun potentieel om bij te dragen aan de economische groei en innovatie in Nederland. Nederlandse bedrijven kunnen in aanmerking komen voor subsidie wanneer zij innovatieactiviteiten uitvoeren die aansluiten op de doelstellingen, ook wel Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) genoemd, van één of meerdere Nederlandse topsectoren. Meerdere subsidieregelingen zijn direct of indirect verbonden aan de doelstellingen van deze topsectoren.

Wat zijn de Nederlandse topsectoren?

De Nederlandse Topsectoren zijn sectoren die door de Nederlandse overheid zijn aangewezen als de belangrijkste sectoren voor economische groei en innovatie in Nederland. Via de topsectoren werken vertegenwoordigers van bedrijven, wetenschap en de overheid samen aan ondersteuning van innovatie en het delen van kennis. Topsectoren bestaan uit een mix van grote bedrijven, mkb-bedrijven, start-ups en scale-ups. Het mkb is zeer sterk vertegenwoordigd; maar liefst 90% van de topsectoren bestaat uit innovatieve ondernemers uit het mkb. Het woord ‘topsectoren’ zegt het al: het zijn de sectoren waarin Nederland internationaal excelleert.

Nederland kent de volgende tien topsectoren:

Deze 10 topsectoren zijn geselecteerd op basis van verschillende criteria, zoals economisch belang, groeipotentieel en maatschappelijke relevantie. Samen zijn ze goed voor bijna 60% van de Nederlandse export en dragen ze bij aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën en producten.

Het belang van de Nederlandse Topsectoren

De Nederlandse Topsectoren zijn van groot belang voor de Nederlandse economie. Ze dragen bij aan economische groei, werkgelegenheid en innovatie. Door te investeren in deze sectoren kan Nederland zijn positie als kennis- en innovatieland versterken. Daarnaast zijn de Topsectoren van groot maatschappelijk belang. Zo draagt de Agri & Food sector bij aan een duurzame voedselvoorziening en heeft de Life Sciences & Health sector de potentie om bij te dragen aan nieuwe behandelmethoden voor ziekten.

Samenwerkingen / cross-overs tussen Topsectoren

Hoewel de Topsectoren verschillende sectoren zijn, zijn er ook verbanden tussen deze sectoren. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende projecten waarbij meerdere Topsectoren samenwerken. Dit wordt ook wel cross-overs genoemd. Een voorbeeld van zo’n cross-over is de ontwikkeling van slimme energienetten, waarbij de Energie, High Tech en Logistiek sectoren samenwerken om de energievoorziening efficiënter en duurzamer te maken. Daarnaast zijn er ook Topsectoren die afhankelijk zijn van elkaar. Zo is de Tuinbouw & Uitgangsmaterialen sector afhankelijk van de Chemie sector voor de ontwikkeling van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen.

Het missiegedreven innovatiebeleid

De topsectorenaanpak is verder doorontwikkeld naar een ‘missiegedreven innovatiebeleid’. Missiegedreven innovatiebeleid is een belangrijk onderdeel van het Nederlandse Topsectorenbeleid. Het is een innovatiebeleid dat zich richt op het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, vergrijzing en gezondheidszorg. Het missiegedreven innovatiebeleid is gericht op het stimuleren van innovatie op specifieke gebieden en het betrekken van verschillende stakeholders, zoals bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Missies zijn ambitieuze, maar concrete doelen. Missies maken de specifieke behoefte aan onderzoek en innovaties concreter, maar gaan verder dan normaal beleid van de overheid. De meeste missies hebben een looptijd van 20 tot 30 jaar. Het vergroten van economische kansen staat nog steeds centraal, maar wel door maatschappelijke uitdagingen op te lossen en te investeren in sleuteltechnologieën.

Wetenschappers kunnen missies gebruiken om bijvoorbeeld nieuw onderzoek te starten naar ziektes, nieuwe technieken of data. Ondernemers kunnen deze kennis gebruiken voor ontwikkeling van concrete producten. Het is de bedoeling van de overheid om het ontwikkelen van baanbrekende innovaties makkelijker te maken en de tijd tussen ontwikkeling en de markt in te korten. Het is de bedoeling dat deze oplossingen, innovaties en technologie wereldwijde maatschappelijke uitdagingen helpen oplossen. Andere landen hebben vaak dezelfde uitdagingen als wij en dat biedt nieuwe markten en exportkansen.

Het missiegedreven innovatiebeleid heeft als doel om oplossingen te vinden voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, vergrijzing en gezondheidszorg. Om deze uitdagingen aan te pakken, heeft de Nederlandse overheid vijf missies geformuleerd:

 1. Duurzaamheid en energietransitie: Nederland wil in 2050 een CO2-neutrale en circulaire economie hebben. Het missiegedreven innovatiebeleid richt zich op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de energietransitie, zoals duurzame energieopwekking, energiebesparing en de ontwikkeling van nieuwe energiedragers. Lees verder over de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Energietransitie & Duurzaamheid.
 2. Landbouw, water en voedsel: Nederland wil in 2030 wereldwijd toonaangevend zijn op het gebied van duurzame landbouw en voedselproductie. Het missiegedreven innovatiebeleid richt zich op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor een duurzame en gezonde voedselproductie, zoals het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het verminderen van voedselverspilling en het verbeteren van de voedselkwaliteit. Lees verder over de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Landbouw, water en voedsel.
 3. Gezondheid en zorg: Nederland wil in 2040 de gezondste delta van de wereld zijn. Het missiegedreven innovatiebeleid richt zich op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor gezondheidsvraagstukken, zoals het voorkomen en behandelen van ziekten, het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten en het verhogen van de efficiëntie van de gezondheidszorg. Lees verder over de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Gezondheid en zorg.
 4. Veiligheid: Nederland wil een veilige leefomgeving bieden voor haar burgers. Het missiegedreven innovatiebeleid richt zich op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor veiligheidsvraagstukken, zoals het voorkomen van cybercrime en het verbeteren van de veiligheid op straat. Lees verder over de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Veiligheid.
 5. Kunstmatige intelligentie (AI): Nederland wil in 2025 een koploper zijn op het gebied van verantwoorde AI. Het missiegedreven innovatiebeleid richt zich op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor het verantwoord toepassen van AI, zoals het verbeteren van de transparantie en uitlegbaarheid van AI-systemen en het waarborgen van privacy en security.

Deze missies zijn gericht op het aanpakken van belangrijke maatschappelijke uitdagingen en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen die niet alleen economisch relevant zijn, maar ook bijdragen aan een betere wereld. Het missiegedreven innovatiebeleid is dan ook een belangrijk onderdeel van het Nederlandse Topsectorenbeleid.

Subsidie voor innovatie binnen de topsectoren

Om het missiegedreven innovatiebeleid tot een succes te maken, is het belangrijk dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. De Nederlandse overheid heeft daarom extra budget vrijgemaakt voor het missiegedreven innovatiebeleid. Daarnaast is er aandacht voor het versterken van het innovatie-ecosysteem in Nederland, zodat er voldoende kennis en infrastructuur aanwezig is om innovaties succesvol te ontwikkelen en implementeren.

De MIT-subsidie (MKB-innovatiestimulering Topsectoren) is een van de subsidieregelingen die valt onder het missiegedreven innovatiebeleid. Deze subsidie is bedoeld voor het stimuleren van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf. De subsidie is opgedeeld in verschillende instrumenten, waaronder haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten en innovatie-adviesprojecten. Bedrijven kunnen hierbij een subsidie ontvangen van maximaal 40% tot 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van €20.000 tot €350.000 per project. Lees verder over de MKB Innovatiestimulering Regio & Topsectoren (MIT). Daarnaast bestaan er vele andere regelingen waarbij direct of indirect sprake is van een relatie met de doelen van de topsectoren.

Topsectoren subsidie aanvragen?

Ontplooit uw bedrijf innovatieactiviteiten die mogelijk passen binnen één of meerdere missies van de topsectoren? Mogelijk komt u in aanmerking voor een topsector innovatiesubsidie. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende subsidiescan.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten