Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidie Kringlooplandbouw

Nederland wil in 2030 de rol van gidsland vervullen met betrekking tot het thema kringlooplandbouw. De komende jaren wordt er extra subsidiebudget beschikbaar gesteld voor onderzoek, experimentele ontwikkeling en kennisuitwisseling van best practices. Op die manier wordt toegewerkt naar een duurzame en toekomstbestendige landbouwsector.

Realisatieplan kringlooplandbouw

De doelstelling van kringlooplandbouw is produceren met zo min mogelijk verlies aan grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur. Dit leidt tot een duurzame en sterke landbouwsector die in staat is zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dit is noodzakelijk vanwege de veranderende wereld en de noodzaak om de landbouwsector hierop af te stemmen.

Subsidie KringlooplandbouwMinister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het realisatieplan van haar visie op een duurzame en sterke landbouw in 2030 naar de Tweede Kamer gestuurd. In het realisatieplan ‘Op weg met perspectief’, dat in nauwe samenwerking met boeren en andere partijen tot stand is gekomen, doet de minister uit de doeken hoe de beweging naar kringlooplandbouw in gang is gezet en onomkeerbaar is.

Om kringlooplandbouw te realiseren, gaat een flink deel van de LNV-begroting (€ 135 miljoen in 2019) naar activiteiten die bijdragen aan de doelen van deze visie. Geld voor innovaties wordt hierop gericht. Ook is er geld beschikbaar uit de speciale enveloppen van het regeerakkoord, zoals gelden voor de warme sanering varkenshouderij (€ 200 miljoen) en voor het verbeteren van natuur- en waterkwaliteit (€ 40 miljoen). Voor innovaties die aansluiten op de kringlooplandbouw en klimaatbestendige landbouw komt in 2020 al € 25 miljoen beschikbaar.

In Europees verband wordt gewerkt aan het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2021-2027. Nederland zet zich volgens Schouten in om de gelden die hieruit naar Nederlandse boeren en tuinders vloeien ook zoveel mogelijk in te zetten voor de transitie naar kringlooplandbouw.

In het Klimaatakkoord van juni 2019 is ‘kringlooplandbouw’ een van de focusthema’s. Het realisatieplan helpt om de ambitie van de sectortafel Landbouw en Landgebruik om in het kader van het Klimaatakkoord een CO2-reductie van 6 Mton te realiseren in plaats van 3,5 Mton. Het kabinet zal hiervoor binnenkort middelen beschikbaar stellen, aldus de minister.

Subsidiabele projecten kringlooplandbouw

De inzet op kringlooplandbouw, zowel in het Klimaatakkoord als in het realisatieplan leidt ertoe dat er extra wordt ingezet op het bereiken van de gestelde doelstellingen. Dit resulteert onder andere in nieuwe en aanvullende subsidiekansen. Er kans subsidie worden verstrekt voor projecten waarin door middel van onderzoek, experimentele ontwikkeling, kennisontwikkeling en/of netwerkvorming wordt bijgedragen aan de realisatie van kringlooplandbouw. Daarbij gaat het om productie met zo min mogelijk verlies aan grondstoffen, zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur. Subsidie Kringlooplandbouw

Subsidie voor uw kringlooplandbouwproject aanvragen?

Heeft u bedrijf een project gepland dat aansluit op de doelstellingen van de kringlooplandbouw? Neem dan snel contact met ons op om de subsidiemogelijkheden te bespreken.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten