Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidie Digitaal Europa 2021-2027

De Subsidie Digitaal Europa (Digital Europe) is een vanuit de Europese Unie gefinancierd subsidieprogramma met als doel om de digitale transformatie van de economie, het bedrijfsleven en de samenleving in de Europese Unie te ondersteunen en te versnellen. Tevens wil de Europese Commissie via programma Digitaal Europa burgers, overheden en bedrijven in de EU laten profiteren van de digitale transformatie, het concurrentievermogen van de EU in de mondiale digitale economie versterken en de strategische autonomie van de EU als geheel.

Inhoudelijke focus Subsidie Digitaal Europa

Subsidie Digitaal EuropaHet subsidieprogramma Digitaal Europa bestaat uit vijf specifieke doelstellingen die onderling met elkaar samenhangen. Subsidieprojecten dienen aan te sluiten op één of meerdere van de volgende specifieke doelstellingen: – Subsidie Digitaal Europa

 1. High performance computing (HPC), waaronder quantum computing: Hiermee wordt de Europese strategie inzake HPC uitgevoerd door ondersteuning van een volledig ecosysteem van de Unie dat voorziet in de HPC- en datacapaciteiten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat Europa wereldwijd kan concurreren. Het doel van de strategie is het uitrollen van HPC- en data-infrastructuur van wereldklasse met exaschaalcapaciteiten tussen 2022 en 2023 en met post-exaschaalvoorzieningen tussen 2026 en 2027, waardoor de Unie beschikt over eigen onafhankelijke en concurrerende HPC-technologie, uitmuntendheid op het gebied van HPC-toepassingen wordt bereikt en de beschikbaarheid en het gebruik van HPC worden verbreed.
 2. Artificiële intelligentie (AI): Het programma strekt tot het opbouwen en het versterken van kerncapaciteiten inzake AI in Europa, waaronder gegevensbronnen en registers van algoritmen, en het toegankelijk maken daarvan voor alle bedrijven en overheden, alsmede het versterken en koppelen van bestaande en nieuwe faciliteiten voor het testen van en experimenteren met artificiële intelligentie in de lidstaten.
 3. Cyberbeveiliging en vertrouwen: Met het programma wordt de versterking, opbouw en verwerving van essentiële capaciteiten ter beveiliging van de digitale economie, de samenleving en de democratie van de Unie gestimuleerd door versterking van het potentieel en de concurrentiekracht van de cyberbeveiligingssector van de Unie, en door verbetering van de capaciteiten van de private en de publieke sector met betrekking tot de bescherming van burgers en bedrijven tegen cyberdreigingen, onder meer door ondersteuning van de uitvoering van Richtlijn (EU) 2016/1148.
 4. Geavanceerde digitale vaardigheden: Het programma ondersteunt toegang tot geavanceerde digitale vaardigheden en opleidingsmogelijkheden met betrekking tot deze vaardigheden, in het bijzonder op het gebied van HPC, big-data-analyse, AI, “distributed ledger”-technologieën (bijv. blockchain) en cyberbeveiliging ten behoeve van de huidige en toekomstige beroepsbevolking door onder meer studenten, pas afgestudeerden, huidige beroepsbevolking en burgers, van eender welke leeftijd, die behoefte hebben aan bijscholing, en huidige werknemers de mogelijkheden te geven om die vaardigheden te verwerven en te ontwikkelen, ongeacht waar zij zich bevinden.
 5. Uitrol en optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit: Projecten betreffende uitrol en optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit vormen projecten van gemeenschappelijk belang. Tot de initiële en, in voorkomend geval, de vervolgacties uit hoofde van deze doelstelling in verband met de digitale transformatie van gebieden van algemeen belang behoren onder andere de onderwerpen: Modernisering van overheidsdiensten, Gezondheid, Rechterlijke macht, ‘Vervoer, mobiliteit, energie en milieu’ en ‘Onderwijs, cultuur en media’.

Doelgroep Subsidie Digitaal Europa

Deelname aan het programma staat open voor rechtspersonen die zijn gevestigd in een lidstaat of een met een lidstaat verbonden land of gebied overzee of een met het programma geassocieerd derde land. Natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor deelname aan het programma, behalve als eindbegunstigde voor subsidies in het kader van specifieke doelstelling 4.

Het programma wordt uitgevoerd door middel van werkprogramma’s die zowel de algemene doelstellingen van het programma als één of meer specifieke doelstellingen bestrijken. De werkprogramma’s worden normaliter om de twee jaar vastgesteld als meerjarige werkprogramma’s, maar kunnen in uitzondering hierop ook jaarlijks worden vastgesteld. Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen worden ingediend bij de Europese Commissie.

Budget & subsidiehoogte

Het budget voor de gehele programmaperiode 2021 t/m 2027 bedraagt ruim € 7.5 miljard. De subsidie kan tot 100% van de subsidiabele kosten dekken.

Ondersteuning nodig?

Europese subsidieaanvragen zijn complex, tijdrovend en vergen een zeer uitvoerige voorbereiding. Sluit uw project aan op een van de bovengenoemde thema’s en heeft u Europese ambitie? Neem dan contact met ons op voor een subsidiescan zodat wij de haalbaarheid van een Digitaal Europa subsidieaanvraag kunnen inschatten.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten