Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidie coronacrisis en overige steunmaatregelen

Het Coronavirus Covid-19 raakt de wereldwijde economie, alsook de Nederlandse economie die grotendeels afhankelijk is van handel en zakelijke dienstverlening. Bedrijven in uiteenlopende sectoren worden hard getroffen. Beleidsmakers doen er alles aan om deze crisis het hoofd te bieden en hebben de afgelopen weken diverse steunmaatregelen aangekondigd. Naast werktijdverkorting en verruimde kredietfaciliteiten is er ook een subsidieregeling opengesteld ter compensatie van de nadelige effecten van de coronacrisis.

Werktijdverkorting / Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Bedrijven die aantoonbaar minder werk hebben door factoren die buiten het normale ondernemersrisico vallen, konden onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de werktijdverkorting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Naast bijvoorbeeld brand of een overstroming, kan de uitbraak van het coronavirus ook een aanleiding zijn. Specifiek voor de coronacrisis heeft de regeling Werktijdverkorting plaatsgemaakt voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Wordt uw bedrijf geraakt door de uitbraak van het coronavirus? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze regeling en komt uw personeel in aanmerking voor een tijdelijke ww-uitkering.

Subsidie compensatie schade coronavirus

coronacrisis subsidieZoals verwacht door Subsidiebureau Nederland heeft de overheid aanvullende maatregelen getroffen voor ondernemers. Ondernemers die nadelen ervaren als gevolg van de coronacrisis kunnen via de Subsidie Tegemoetkoming Schade COVID-19 een eenmalige subsidiebijdrage van € 4000 ontvangen. In aanmerking voor deze subsidie komen ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes.

Verruiming Borgstellingsregeling MKB-kredieten

Een andere tijdelijke regeling waarmee de overheid bedrijven tegemoet komt is de verruiming van de Borgstellingsregeling MKB-kredieten (BMKB-regeling). De criteria waaraan voldaan moet worden zullen worden versoepeld en dat de overheid voor een groter deel van een financiering garant gaat staan. Op die manier wordt het voor getroffen bedrijven mogelijk om (her)financiering gemakkelijker rond te krijgen.

Uitstel van belastingbetaling – Subsidie coronacrisis en overige steunmaatregelen

Bedrijven krijgen tijdelijk de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen voor inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting. Daarbij dient de aanvrager, net als bij de overige regelingen, te onderbouwen dat de problemen zijn gerelateerd aan de coronacrisis. Tevens kunnen bedrijven de verwachte inkomsten- en vennotschapsbelasting voor het lopende jaar naar beneden bijstellen, zodat de voorlopige aanslag lager uitvalt.

Bijzondere bijstand zelfstandigen en leenfaciliteit

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die in de problemen komen kunnen via het gemeentelijk loket in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Bij deze regeling, genaamd de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), wordt er niet gekeken naar het vermogen en ook het partnerinkomen wordt buiten beschouwing gelaten. Deze inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Aanvullend kan er ook een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Ondernemers kunnen deze ondersteuning aanvragen via de gemeente.

De Rijksoverheid heeft een volledig overzicht van alle corona maatregelen gepubliceerd.

Onderzoekssubsidie Horizon 2020 en NWO

Op 31 januari 2020 heeft de Europese Commissie een kortstondige subsidieregeling opengesteld voor onderzoek naar het coronavirus. Het doel daarvan is de ontwikkeling van een medicijn en vaccin te versnellen en daarmee de coronacrisis te kunnen bestrijden. De tijdelijke subsidieoproep ‘2019-nCoV epidemic‘ valt binnen de Horizon 2020-doelstelling Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn. Hiervoor was € 10 miljoen beschikbaar. Naar verwachting zal er op korte termijn aanvullend onderzoeksbudget beschikbaar worden gesteld vanuit Horizon 2020. Ook de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zet zich in voor de bestrijding van het coronavirus.

Overige subsidiekansen voor bedrijven

Bedrijven kunnen subsidie ontvangen voor zeer uiteenlopende activiteiten en investeringen. De thema’s aan de hand waarvan wij de subsidiemogelijkheden onderzoeken zijn: innovatie/productontwikkeling, duurzaamheid (energie/milieu), internationalisering, personeel & opleiding (HR) en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). In deze tijd is het des te belangrijker om subsidiekansen optimaal te benutten.

Neem contact met ons op voor meer informatie. Benut uw subsidiekansen! – Subsidie coronacrisis en overige steunmaatregelen

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten