Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

De overheid wil de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 verminderen met ten minste 55% ten opzichte van 1990. De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) draagt hieraan bij. Via de SDE++ stimuleert de overheid zowel de grootschalige productie van hernieuwbare energie als CO2-verlaging. Vanaf 2022 kunnen organisaties SDE++ subsidie aanvragen binnen 5 verschillende categorieën. De SDE++ 2024 is opengesteld van 10 september t/m 10 oktober.

Werkwijze van de SDE++ Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) moet op een kosteneffectieve manier bijdragen aan het bereiken van een emissiereductie van 49% in 2030. Net als de voorloper (de SDE+) stimuleert de SDE++ technieken door de onrendabele top te vergoeden. In plaats van concurrentie op basis van ‘opgewekte duurzame energie’ concurreren technieken op basis van ‘vermeden CO2’ (en andere broeikasgassen). Bijvoorbeeld een windmolen die duurzame energie produceert, afgezet tegen energieproductie uit fossiele brandstof, waarbij wel CO2 vrijkomt. Het milieueffect van het duurzame alternatief wordt hierdoor beter meetbaar.

Voor de SDE++ geldt dat de in aanmerking komende techniek marktrijp moet zijn, hetgeen inhoudt dat deze grootschalig ingezet moet kunnen worden. Om concurrentie op CO2-reductie te stimuleren, komen technieken die kosteneffectief CO2 reduceren als eerste in aanmerking voor een subsidie doordat investeerders in deze technieken het zich kunnen veroorloven om tegen een lager tarief in te schrijven. Dalende subsidiebedragen of een periodieke herijking per techniek zorgen dat de ondersteuning tijdelijk is en alleen toekomstbestendige technieken worden gestimuleerd via de SDE++.

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat gebruikers van de regeling subsidie ontvangen tijdens de periode dat zij een energie-installatie in gebruik hebben (de exploitatieperiode). De hoogte van de subsidie hangt af van de hoeveelheid werkelijk geproduceerde hernieuwbare (duurzame) energie of verminderde CO2-uitstoot.

Categorieën en technieken SDE++

De SDE++ heeft 5 hoofdcategorieën waaronder verschillende technieken vallen. U kunt binnen deze technieken subsidie aanvragen voor verschillende categorieën. Voorbeeld: wanneer u subsidie voor elektriciteitsopwekking met zonnepanelen wilt aanvragen, dan valt dit project binnen de categorie ‘hernieuwbare elektriciteit’ en techniek ‘zon’.

Categorieën en technieken SDE++

Openstelling SDE++ in 2024

De SDE++ ronde van 2024 is opengesteld van 10 september 09:00 uur t/m 10 oktober 17:00 uur en voor dit tijdvak is € 11.5 miljard subsidie beschikbaar. Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor verschillende categorieën en technieken.

De SDE++ wordt in fases opengesteld. De fases kennen een fasegrens (een maximumbedrag in € / ton CO2) waarop ingeschreven kan worden. Per categorie/techniek kan een lager afwijkend maximum zijn ingesteld.

Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die RVO ontvangt na 17:00 uur op werkdagen, tellen mee als ‘ontvangen op de volgende werkdag’. Wanneer het budgetplafond op een bepaalde dag overschreden wordt, dan worden de aanvragen op die dag gerangschikt op volgorde van subsidie-intensiteit. Dat is het subsidiebedrag in euro’s per vermeden ton CO₂-uitstoot. Projecten met een lagere subsidie-intensiteit, oftewel kosten efficiëntere projecten, krijgen voorrang op de dag waarop het budgetplafond wordt overschreden.

SDE++ 2024 aanvragen?

SDE++ subsidie voor duurzame energieproductie aanvragen? Subsidiebureau Nederland heeft veel ervaring met SDE++ aanvragen. Neem direct contact met ons op voor een vrijblijvende verkenning van de mogelijkheden.

Wist u dat ook kleinere projecten gericht op energieopwekking/-besparing subsidie kunnen ontvangen via de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE).

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten