Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

SPUK SGCS 2023-2026 (sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis)

SPUK staat voor Specifieke uitkering. Via een SPUK kunnen gemeenten en provincies budget aanvragen voor het uitvoeren van beleid dat door het Rijk is bedacht. In 2023 kan de ‘Specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis’  worden aangevraagd door gemeenten. Deze SPUK-SGCS, ook wel “brede SPUK) genoemd, is een samenvoeging van verschillende oude en nieuwe regelingen en middelen.

De nieuwe SPUK-SGCS 2023-2026 bestaat uit drie hoofdthema’s:

 • Sport, bewegen en cultuur
 • Gezondheid en sociale basis
 • Ondersteunende onderdelen

Gemeenten kunnen de SPUK-subsidie aanvragen voor activiteiten die onder deze thema’s vallen. De thema’s van SPUK-SGCS bestaan uit verschillende onderdelen die wij hieronder hebben toegelicht.

Hoofdthema Sport, bewegen en cultuur

Er zijn binnen het hoofdthema Sport, bewegen en cultuur twee onderdelen waar subsidie voor kan worden aangevraagd:

 • Lokaal Sportakkoord
 • Brede Regeling Combinatiefuncties

Lokaal Sportfonds

Een lokaal sportakkoord is een akkoord waar het Hoofdlijnen Sportakkoord II als basis wordt gebruikt en waarin gemeente, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties samen afspraken maken over het beleid voor sport en bewegen.

Brede Regeling Combinatiefuncties

Een gemeente komt voor deze subsidie in aanmerking bij het aanstellen van een natuurlijk persoon die zich beroepsmatig bezighoudt met sport, bewegen en cultuurparticipatie, zoals beschreven in het Hoofdlijnen Sportakkoord II.

SPUK SGCS 2023-2026 specifieke uitkeringHoofdthema Gezondheid en sociale basis

Binnen het hoofdthema Gezondheid en Sociale basis bestaan elf onderdelen waar een uitkering voor kan worden aangevraagd:

 • Welzijn op recept
 • Eén tegen eenzaamheid
 • Mantelzorg
 • Versterken sociale basis
 • OKO & vroegsignalering alcholproblematiek
 • Leefomgeving
 • Valpreventie
 • Aanpak overgewicht en obesitas
 • Mentale Gezondheid
 • Kansrijke Start
 • Terugdringen Gezondheidsachterstanden

Onderdeel Welzijn op recept

Subsidie voor de werkwijze Welzijn op recept. Welzijn op recept bestaat uit afspraken waarbij huisartsen of een andere eerstelijnszorgverlener doorverwijst naar een welzijnscoach. De welzijnscoach helpt bij het vinden van een passende activiteit en maatschappelijke ondersteuning voor de persoon in kwestie.

Eén tegen eenzaamheid

Subsidie voor activiteiten die passen in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het Ministerie van VWS.

Mantelzorg

Subsidie voor hulp die rechtstreeks voortkomt uit een sociale relatie tussen de hulpverlener en degene die de hulp ontvangt. De zorg wordt niet verleend in het kader van een hulpverlenend beroep. Te denken valt aan hulp voor beschermd wonen, jeugdhulp, zelfredzaamheid en participatie.

Versterken sociale basis

Subsidie voor activiteiten die ervoor zorgen dat mensen meer in sociale verbanden met elkaar kunnen samenleven en meer kunnen meedoen in de maatschappij.

OKO & vroegsignalering alcoholproblematiek

Subsidie voor het OKO-programma van het Trimbos-instituut, dat jongeren van roken, alcoholgebruik en drugsgebruik probeert te houden. En voor andere activiteiten die gericht zijn op het tijdig herkennen van en helpen bij een beginnend alcoholprobleem.

Leefomgeving

Subsidie waarbij in de ontwikkeling van het fysieke domein in ieder geval het aspect gezondheid mee wordt gewogen.

Valpreventie

Subsidie voor het opsporen, screenen, interventies aanbieden en doorverwijzen van thuiswonende personen vanaf 65 jaar met een verhoogd valrisico.

Aanpak overgewicht en obesitas

Subsidie voor het aanpakken van obesitas bij kinderen volgens het model Care for Obesity en bij volwassenen via het programma Gecombineerde Leefstijl Interventie.

Mentale gezondheid

Subsidie voor maatregelen die bedoeld zijn om het emotionele welzijn van mensen te vergroten, gericht op het op kunnen bouwen van constructieve relaties en om te kunnen gaan met de eisen en stress van het leven.

Kansrijke start

Subsidie voor maatregelen die doelen nastreven die staan in het Actieprogramma Kansrijke Start en waarin dus verschillende partijen samenwerken aan een kansrijke start voor kinderen.

Terugdringen gezondheidsachterstanden

Subsidie voor maatregelen die bedoeld zijn om mensen met een relatief lage levensverwachting, relatief weinig gezonde levensjaren, of een relatief lage ervaren gezondheid te helpen.

Hoofdthema Ondersteunende onderdelen

Het hoofdthema Ondersteunende onderdelen bevat twee delen:

Versterken kennis- en adviesfunctie GGD

Subsidie voor het opbouwen en uitbreiden van kennis die voor deze SPUK relevant is, ten behoeve van tenminste het adviseren van het College van Burgemeester en Wethouders.

Coördinatiekosten regionale aanpak preventie

Subsidie voor het maken van bovengemeentelijke afspraken met in ieder geval de GGD en zorgverzekeraars over de onderdelen van het Hoofdthema Gezondheid en sociale basis.

Budgetplafond en maximale bijdrage SPUK-SGCS

De SPUK heeft voor elk onderdeel een uitkeringsplafond. Als aan het eind van het jaar voor een onderdeel budget overblijft dan kan dat worden verdeeld onder gemeenten die voor dat deel een aanvraag hebben gedaan.

Verder geldt voor elk onderdeel een maximaal aan te vragen bedrag. Hoe hoog die bedragen voor uw gemeente zijn hangt af van het aantal inwoners van uw gemeente en van het percentage van hen met een lage sociaal-economische status.

Aanvraagrondes SPUK SGCS

Tussen 6 februari en 31 maart 2023 is het mogelijk aanvragen in te dienen voor de jaren 2023 tot en met 2026. Tussen 1 september en 31 oktober 2023 kan worden aangevraagd voor 2024 en later. U moet uiterlijk in de tweede aanvraagperiode een aanvraag doen voor de volledige looptijd van de regeling.

Ondersteuning bij uw SPUK-aanvraag

Subsidiebureau Nederland heeft ervaring met het indienen van SPUK-aanvragen. Kunt u ondersteuning gebruiken bij de SPUK-SGCS aanvraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze adviseurs hebben een bestuurskundige achtergrond en zijn thuis in de materie.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten