Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA)

De subsidie Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) is bedoeld voor Nederlandse gemeenten en provincies die het Schone Lucht Akkoord (SLA) hebben ondertekend. Het doel van het SLA is de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Via de subsidie SpUk SLA kan een bijdrage van maximaal 500.000 euro per project worden verstrekt.

Achtergrond: Het Schone Lucht Akkoord

Schone Lucht Akkoord SpUk SLAHet doel van het Schone Lucht Akkoord (SLA) is de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Het SLA is tot stand gekomen via een samenwerking tussen het Rijk, de provincies en een groot aantal gemeenten. De deelnemende partijen streven gezamenlijk naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016, hetgeen betekent ‘Dat betekent dat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven’, aldus toenmalig staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Inmiddels hebben alle 12 provincies en al bijna 90 gemeenten het akkoord ondertekend.

Gemeenten die het SLA nog niet hebben ondertekend kunnen zich op ieder moment alsnog aansluiten. Dat kan via deze link.

Het SLA bestaat uit verschillende thema’s, waaronder landbouw, industrie, binnenvaart & havens, mobiliteit, mobiele werktuigen en houtstook. Zie het overzicht van SLA-thema’s. In het SLA staan de doelstellingen en een aantal vaste maatregelen per thema vermeld. De maatregelen zijn verder uitgewerkt in de Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord 2021-2023. Rondom de maatregelen zijn werkgroepen samengesteld waarin de deelnemers kennis delen.

Doelgroep Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA)

Provincies en gemeenten die zich hebben aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord kunnen via de Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUkSLA). SpUk SLA subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan de doelstelling van het SLA. Gemeenten en provincies kunnen de SpUk SLA aanvragen voor een eigen project of voor een project waarin zij samenwerken met andere overheden.

Projecttypen SpUk-SLA

De Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) kan aangevraagd worden voor drie projecttypen: emissieverlagende projecten, pilotprojecten of overige projecten.

Emissieverlagende projecten

Deze projecten zijn gericht op een directe en structurele verlaging van de belangrijkste verontreinigende stoffen in de lucht. Dit zin stikstofoxiden (NOx), fijn stof (PM10 en PM2,5), ammoniak (NH3) en zwaveldioxide (SO2). Het afvangen, filteren of opslaan van verontreiniging komt niet in aanmerking; de regeling is enkel bedoeld voor preventie van luchtverontreiniging. CO2, hoewel schadelijk voor het milieu en klimaat, is geen luchtverontreinigende stof en weegt derhalve niet mee.

De gezondheidswinst moet bij een emissieverlagend project worden onderbouwd aan de hand van een rekentool. De gezondheidsbaten (omgerekend naar euro’s) moeten minimaal gelijk zijn aan de aangevraagde SpUk-SLA bijdrage.

Pilotprojecten

In de uitvoeringsagenda staan pilots genoemd die zijn vastgesteld door de stuurgroep van het SLA. Wanneer de aanvrager bij een thema staat vermeld als deelnemer aan de pilot dan kan vanuit de pilots subsidie worden verstrekt aan het project. Bij sommige pilots is het mogelijk om hieraan alsnog deel te nemen.

Overige projecten

Het inzetten van innovatieve technieken, maatregelen of sociale innovaties (of combinaties) die nieuw zijn voor Nederland. De innovatieve maatregel is gericht op het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het project is gericht op het oplossen van knelpunten, het beperken van risico’s of het verkrijgen van kennis door onderzoek en testen.

communicatie- of participatieactiviteiten zijn ook subsidiabel, wanneer deze zijn gericht op het vergroten van de bewustwording onder particulieren, bedrijven en organisaties over de oorzaken en gevolgen van slechte luchtkwaliteit.

Belangrijkste voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing zijn op alle drie projecten. Daarnaast gelden specifieke voorwaarden per projecttype.

 • De aanvrager (provincie of gemeente) heeft het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend.
 • De SpUk-bijdrage is maximaal 50% van de projectkosten. De resterende 50% betaalt u zelf of u zorgt voor andere financiering die niet afkomstig is van Europese, nationale, provinciale of gemeentelijke overheden.
 • De maximumbijdrage in absolute zin is afhankelijk van het projecttype. Voor emissieverlagende projecten en pilotprojecten is de bijdrage maximaal € 500.000 en voor overige projecten maximaal € 100.000.
 • Na subsidieverlening moet het project starten binnen 6 maanden nadat de bijdrage is toegekend. De maximale looptijd van het project bedraagt 3 kalenderjaren, vanaf het jaar van de verlening.
 • Het is mogelijk meerdere aanvragen in te dienen in een kalenderjaar. Een aanvrager kan in 2024 maximaal € 700.000 aan bijdrages ontvangen.
 • Voor deze aanvraag is eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig. U kunt ervoor kiezen Subsidiebureau Nederland te machtigen, zodat wij de aanvraag namens u kunnen verzorgen.

Budget & bijdrage

In 2024 is er 5 miljoen euro beschikbaar voor de Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA). Per project bedraagt de bijdrage maximaal € 500.000. In een kalenderjaar kan per aanvrager maximaal € 700.000 worden verstrekt.

Aanvraagtijdvak SpUk SLA

In 2024 is de vierde tranche van de SpUk SLA geopend van 1 maart 2024 t/m 27 september 2024.

SpUk SLA subsidie aanvragen?

Subsidiebureau Nederland heeft de SpUk SLA onder andere succesvol aangevraagd voor Provincie Overijssel. Benieuwd wat Subsidiebureau Nederland kan betekenen voor uw provincie of gemeente? Neem dan direct contact met ons op of lees verder over onze dienstverlening.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten