Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

SLIM / Subsidie voor leren en ontwikkelen

SLIM is de afkorting van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector. Het doel van SLIM is, zoals de naam van de regeling al doet vermoeden, een bijdrage leveren aan initiatieven in mkb-ondernemingen en grootbedrijven, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. De regeling heeft een looptijd van 1 januari 2020 t/m 21 december 2024. Jaarlijks wordt er € 48 miljoen beschikbaar voor het mkb en € 1,2 miljoen voor het grootbedrijf.

Doelstelling van SLIM-subsidie

In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkend leven. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd, geld of kennis voor dan in grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. Het doel van de regeling is het stimuleren van leren en ontwikkelen binnen mkb-ondernemingen en in grootbedrijven. Specifiek voor het grootbedrijf hanteert de subsidieverstrekker, het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, om bovengenoemde reden een sectorafbakening: uitsluitend bedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector krijgen toegang tot de regeling. Binnen het mkb hebben alle bedrijven toegang tot de SLIM-subsidieregeling. Leren en ontwikkelen moet met ondersteuning van deze regeling de normaalste zaak van de wereld worden.

De SLIM-regeling is qua doelstelling aard van de subsidiabele activiteit vergelijkbaar met de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen. Subsidiebureau Nederland heeft veel ervaring met deze ESF-regeling en kan u derhalve ook goed adviseren over de mogelijkheden met betrekking tot de SLIM-subsidieregeling.

Subsidiabele activiteiten en kosten

Het ministerie kan SLIM-subsidie verstrekken voor het bekostigen van één of meer van de volgende activiteiten:

 1. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
 2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
 3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of
 4. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

SLIM subsidieVoor activiteiten zoals vermeld onder 1 t/m 3 geldt dat de volgende kosten subsidiabel zijn (in aanmerking komen voor subsidie):

 • externe kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt ter uitvoering van een subsidiabel initiatief;
 • directe loonkosten van de personen die zich in het bedrijf van de subsidieaanvrager of een van de partijen van het samenwerkingsverband bezighouden met de uitvoering van het initiatief, berekend op basis van het brutoloon van die personen en vermeerderd met een opslag van 32%, naar rato van individuele gerealiseerde uren en uitgaande van 1.720 werkbare uren op jaarbasis; en
 • een toeslag van 15% op de onder a en b bedoelde kosten ter subsidiëring van overige gemaakte kosten.

Voor activiteit 4 geldt dat de subsidie een tegemoetkoming in de kosten is die een ondernemer voor dit doel maakt. De subsidiabele vergoeding wordt verleend naar rato van het aantal weken dat de leerling, deelnemer of student bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is geweest, met een maximum van 40 weken en € 2.700 per jaar.

Algemene subsidievoorwaarden SLIM subsidie 

De subsidieaanvraag gaat onder meer gepaard met:

 • een beschrijving van het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
 • een activiteitenplan;
 • het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
 • de startdatum van het initiatief, de verwachte datum van afronding van het initiatief en een planning van de te ondernemen activiteiten.

In het activiteitenplan moet in ieder geval zijn opgenomen:

 • op welke wijze het initiatief bijdraagt aan het in artikel 3 omschreven doel;
 • of en in hoeverre andere partijen betrokken en geconsulteerd zijn;
 • op welke wijze het initiatief wordt geëvalueerd;
 • waarom subsidiëring vanuit de rijksoverheid in de gevraagde omvang noodzakelijk is.

Voor zover de subsidieaanvrager voor dezelfde begrote kosten of een deel daarvan ook subsidie of een andere financiële bijdrage heeft aangevraagd of zal aanvragen bij een ander bestuursorgaan of rechtspersoon, doet hij daarvan mededeling in de subsidieaanvraag, onder vermelding van de stand van zaken van de beoordeling van die andere aanvraag.

Een initiatief kan pas aanvangen na ontvangst van de volledige subsidieaanvraag en wordt uitgevoerd binnen de in de beschikking tot subsidieverlening genoemde initiatiefperiode.

Per aanvraagtijdvak kan er één subsidieaanvraag worden ingediend door dezelfde subsidieaanvrager.

De subsidiabele kosten voor de activiteiten 1 t/m 3 dienen minimaal € 5.000 te bedragen.

Weigeringsgronden

De subsidie wordt geheel of gedeeltelijk geweigerd, indien:

 • de subsidieaanvraag niet voldoet aan de inhoudelijke doelstelling van de regeling;
 • de beoogde initiatieven en resultaten onvoldoende meetbaar zijn geformuleerd;
 • de haalbaarheid van de beoogde aanpak onvoldoende aannemelijk is gemaakt;
 • de evaluatieopzet onvoldoende of ongeschikt is om de effectiviteit en bruikbaarheid van een initiatief te kunnen beoordelen;
 • een initiatief niet uitvoerbaar is binnen bestaande wet- en regelgeving;
 • onvoldoende is aangetoond dat subsidie noodzakelijk is voor het uitvoeren van een initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
 • op grond van deze regeling binnen een aanvraagtijdvak reeds subsidie is verleend voor een soortgelijk of vergelijkbaar initiatief ten behoeve van dezelfde onderneming of hetzelfde samenwerkingsverband;
 • er geen de-minimisverklaring is afgegeven;
 • de subsidieaanvraag tot gevolg heeft dat een subsidieplafond wordt overschreden; of
 • de subsidieaanvraag ziet op het ontwikkelen van een initiatief niet bedoeld voor werkenden in de onderneming maar voor commerciële doeleinden.

Aanvullende voorwaarden SLIM-mkb

Voor mkb-ondernemers gelden de volgende aanvullende regels:

 • Het initiatief wordt afgerond binnen een periode van 12 maanden, vanaf de startdatum van het initiatief.
 • De subsidie die wordt verleend voor een van de genoemde activiteiten bedraagt maximaal € 24.999, met uitzondering van landbouwbedrijven waarvoor een maximum geldt van € 20.000.
 • Voor een kleine onderneming bedraagt de subsidie maximaal 80% van de subsidiabele kosten.
 • Voor een middelgrote onderneming bedraagt de subsidie maximaal 60% van de subsidiabele kosten.

Aanvullende voorwaarden SLIM-samenwerkingsverbanden

Voor samenwerkingsverbanden gelden de volgende aanvullende regels:

 • Het initiatief wordt afgerond binnen een periode van 24 maanden, vanaf de startdatum van het initiatief.
 • Subsidie op grond van dit hoofdstuk wordt aangevraagd door de hoofdaanvrager van het samenwerkingsverband, zijnde een mkb-onderneming, brancheorganisatie, onderwijsinstelling, O&O-fonds of werknemers- of werkgeversvereniging, die gemachtigd is om de andere partijen in het samenwerkingsverband in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
 • De SLIM-subsidieaanvraag gaat gepaard met een samenwerkingsovereenkomst van het samenwerkingsverband, ondertekend door alle partijen die onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband, vergezeld van een schriftelijke machtiging waaruit blijkt dat de subsidieaanvrager gemachtigd is de andere partijen in het samenwerkingsverband in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
 • Daarnaast wordt een begroting bijgevoegd waaruit de verdeling van kosten tussen de partijen in het samenwerkingsverband volgt.
 • De hoofdaanvrager is verantwoordelijk voor de administratievoorschriften van alle partijen in het samenwerkingsverband.
 • De subsidie die wordt verleend voor een van de genoemde initiatieven bedraagt maximaal € 500.000, waarbij geen enkele partij van het samenwerkingsverband aanspraak kan maken op € 200.000 of meer.
 • Landbouwbedrijven die deelnemen aan een samenwerkingsverband kunnen aanspraak maken op een subsidie van maximaal € 20.000.
 • Voor initiatieven 1 t/m 4 bedraagt de subsidie 60% van de subsidiabele kosten.

Aanvullende voorwaarden SLIM-grootbedrijf (landbouw, horeca en recreatie)

Voor het grootbedrijf gelden de volgende aanvullingen:

 • Subsidie kan worden aangevraagd door grote ondernemingen in de sectoren landbouw, horeca of recreatie.
 • Het initiatief wordt afgerond binnen een periode van 24 maanden, vanaf de startdatum van het initiatief.
 • De subsidie die wordt verleend voor een van de genoemde activiteiten bedraagt maximaal € 200.000, met uitzondering van landbouwbedrijven, waarvoor een maximum geldt van € 20.000.
 • De subsidie bedraagt maximaal 60% van de totale subsidiabele kosten.

Aanvraagtijdvak 2020

Mkb-ondernemingen kunnen jaarlijks SLIM-subsidie (laten) aanvragen in de periode van 2 maart t/m 31 maart en van 1 september t/m 30 september. Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen jaarlijks SLIM-subsidie aanvragen van 1 april t/m 30 juni.

SLIM-subsidie aanvragen?

Subsidiebureau Nederland kan het subsidieaanvraagtraject en de subsidieverantwoording namens uw organisatie of samenwerkingsverband indienen. Wilt u SLIM-subsidie aanvragen, of de mogelijkheden daartoe laten onderzoeken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten