Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidies Provincie Zuid-Holland

Het subsidie-instrument wordt door bestuursorganen gebruikt om bepaalde beleidsdoelstellingen te realiseren. Ook Provincie Zuid-Holland stimuleert uiteenlopende organisatie-activiteiten die bijdragen aan de realisatie van het provinciaal beleid. Daarbij kunt u denken aan nieuwe projecten binnen de thema’s: innovatie- en kennisontwikkeling, duurzaamheid, landbouw, natuurbehoud, cultuur en maatschappelijke participatie. Ontdek de subsidiemogelijkheden in Zuid-Holland!

Subsidieregelingen in Zuid-Holland

Subsidies Provincie Zuid-HollandDe Provincie Zuid-Holland verstrekt subsidies voor onder andere projecten op het gebied van leefbaarheid, sociale samenhang en de verkeersveiligheid. Daarnaast zet de provincie zich sterk in voor natuurbehoud, kringlooplandbouw en biodiversiteit. Organisaties in provincie Zuid-Holland kunnen van deze subsidies gebruikmaken.

Wonen, Leefbaarheid en sociale samenhang

De provincie Zuid-Holland zet sterk in op het verbeteren van wonen, leefbaarheid en sociale samenhang door middel van een divers aanbod aan subsidies. Deze subsidies richten zich op het verbeteren van de mobiliteit door het ondersteunen van buurtbussen, collectief vraagafhankelijk vervoer en innovatieve mobiliteitsexperimenten die het openbaar vervoer efficiënter en aantrekkelijker maken. Ook wordt de fiets- en de veerinfrastructuur uitgebreid en verbeterd, en zijn er initiatieven om de toegankelijkheid en kwaliteit van bushaltes en openbaar vervoer in het algemeen te verhogen.

Op het gebied van woningbouw zijn er subsidies beschikbaar om de realisatie van middenhuur en sociale huurwoningen te versnellen, waarmee financiële tekorten in woningbouwprojecten worden aangepakt. Daarnaast stimuleert de provincie collectieve wooninitiatieven en biedt het ondersteuning voor de ontwikkeling van seniorenwoningen met ontmoetingsruimtes, waardoor nieuwe woonvormen worden gecreëerd die bijdragen aan een diverse en inclusieve gemeenschap.

Verder bevordert Zuid-Holland de sociale veiligheid rondom het openbaar vervoer en stimuleert het sport en recreatie door subsidies voor activiteiten die de gezondheid en het welzijn van haar inwoners verhogen, met name voor diegenen die hierin achterblijven en mensen met een beperking. Dit alles draagt bij aan een sterker sociaal weefsel en een hogere leef kwaliteit in de provincie Zuid-Holland.

Duurzaamheid en energietransitie

Zuid-Holland zet stevig in op duurzaamheid en energietransitie met subsidies gericht op de modernisering van energie-infrastructuur op industrieterreinen, waardoor bedrijven bijvoorbeeld elkaars restwarmte kunnen benutten. Er wordt ook innovatie gestimuleerd door ontwikkelbudgetten die helpen bij de introductie van oplossingen die leiden tot CO2-reductie en energiebesparing. Lokale initiatieven worden ondersteund om schone energie breed toegankelijk te maken, en bedrijventerreinen worden aangemoedigd om energiezuiniger en mogelijk energieneutraal te worden.

Cultuur, erfgoed en monumenten

In de provincie wordt het behoud en de ontwikkeling van cultureel erfgoed gestimuleerd door subsidies die zich richten op de bescherming, beleefbaarheid en benutting van erfgoed, in lijn met de provinciale Omgevingsvisie. De subsidies richten zich op specifieke projecten zoals het groot onderhoud van daken van agrarische rijksmonumenten en de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in Zuid-Holland.

Kennis en innovatie

In de provincie Zuid-Holland zijn diverse subsidiemogelijkheden gericht op het versterken van kennis en innovatie. Subsidies zijn beschikbaar voor het verbeteren van bedrijventerreinen en het versterken van vooraanstaande campussen. Deze bevorderen niet alleen de ontwikkeling van deze kenniscentra maar versterken ook hun capaciteit voor innovatie. Verder wordt er geïnvesteerd in het regionale mkb door middel van MKB-Deals, die samenwerking tussen gemeenten en het bedrijfsleven stimuleren om het ondernemersklimaat te verbeteren en de lokale economie te ondersteunen.

Natuurbehoud en landbouw

In de provincie Zuid-Holland zijn er vele subsidies op het gebied van natuurbehoud en landbouw, gericht op zowel het beheer van natuurterreinen als de verduurzaming van agrarische praktijken. Zo zijn er subsidies beschikbaar voor de implementatie van innovatieve landbouwmethoden die bijdragen aan kringlooplandbouw en biodiversiteit, zoals het verbeteren van waterkwaliteit, het aanleggen van waterinfiltratiesystemen in veenweidegebieden, en het bevorderen van leefgebieden voor boerenlandvogels, maar ook het aanleggen en beheren van boerenlandpaden. De provincie ondersteunt daarbij ook ecologische verbindingen en de bescherming van natuurmonumenten, gericht op het behalen van specifieke natuurdoelen en het versterken van de agrarische structuur in de provincie, waardoor een duurzame integratie van landbouw en natuur wordt gefaciliteerd.

Het aanvragen van provinciale subsidie kost veel voorbereidingstijd en kent een lange doorlooptijd. Wij adviseren daarom uw aanvraag goed voor te bereiden en om voorafgaand aan de officiële subsidieaanvraag een oriënterend projectidee voor te leggen aan de subsidieverstrekker. Op die manier krijgt u inzicht in de slagingskans van de subsidieaanvraag.

Overige subsidiemogelijkheden

Het hierboven vermelde overzicht van regelingen geeft een indicatie van de activiteiten die Provincie Zuid-Holland kan subsidiëren. Naast deze subsidies van Provincie Zuid-Holland bestaan er verschillende subsidieregelingen van de Europese Unie, het Rijk en de lokale overheid. Maatschappelijke organisaties kunnen bovendien in aanmerking komen voor bijdrages van vermogensfondsen.

Wilt u de subsidiekansen voor uw organisatie optimaal benutten? Dan bent u bij Subsidiebureau Nederland aan het juiste adres. Aan de hand van het uitgebreid subsidieonderzoek brengen wij alle relevante subsidieregelingen, fiscale regelingen en vermogensfondsen voor u in kaart. Op die manier kunt u vroegtijdig, tijdens de fase van de projectinitiatie, inspelen op de subsidiekansen.

Subsidieaanvraag uitbesteden – subsidie Zuid-Holland

Subsidiebureau Nederland heeft de afgelopen jaren uiteenlopende subsidietrajecten uitgevoerd en beschikt zodoende over goede contacten bij Provincie Zuid-Holland. Wij kunnen u tijdens het subsidietraject van A tot Z ontzorgen. Het aanvraagtraject van de subsidie Zuid-Holland kan meestal op basis van no-cure, no-pay worden verzorgd, waarbij achteraf een percentage wordt berekend over het toegekende subsidiebedrag. Neem contact met ons op om de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Nieuwsgierig naar uw subsidiekansen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende en kosteloze subsidiescan.

– subsidie Zuid-Holland

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten