Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidies Provincie Overijssel

Het subsidie-instrument wordt door bestuursorganen gebruikt om bepaalde beleidsdoelstellingen te realiseren. Ook Provincie Overijssel stimuleert uiteenlopende organisatie-activiteiten die bijdragen aan de realisatie van het provinciaal beleid. Daarbij kunt u denken aan nieuwe projecten binnen de thema’s: innovatie- en kennisontwikkeling, duurzaamheid, landbouw, natuurbehoud, cultuur en maatschappelijke participatie. Ontdek de subsidiemogelijkheden in Overijssel!

Subsidieregelingen in Overijssel

Subsidies Provincie OverijsselDe Provincie Overijssel verstrekt subsidies voor onder andere projecten op het gebied van landbouw en natuurbehoud, duurzaamheid, innovatie, cultuur en leefbaarheid. Organisaties in provincie Overijssel kunnen van deze subsidies gebruikmaken.

Wonen, Leefbaarheid en sociale samenhang

In de provincie Overijssel zijn er diverse subsidie regelingen beschikbaar die zich richten op het verbeteren van wonen, leefbaarheid en mobiliteit. Subsidies worden verleend aan projecten die de snelle ontwikkeling van woningbouw bevorderen door expertise in te huren en de vitaliteit van steden te vergroten met uitgebreide stadsarrangementen die economische en culturele dynamiek stimuleren. Bovendien zijn er subsidies beschikbaar voor het moderniseren van bibliotheken en het integreren van burgerschapsonderwijs op scholen en voor begeleiding van laaggeletterde wedewerkers in het bedrijfsleven . Voor wat betreft mobiliteit moedigt de provincie werkgevers aan om milieuvriendelijke vervoersopties te gebruiken voor de werknemers en wordt de infrastructuur van openbaar vervoer aanzienlijk verbeterd, wat bijdraagt aan een duurzamere en toegankelijkere provincie.

Duurzaamheid en energietransitie

De provincie stelt diverse subsidies beschikbaar op het gebied van duurzaamheid en energietransitie, bedoeld om te helpen bij het verduurzamen van bedrijfsactiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn projecten voor het verhogen van energie-efficiëntie, het implementeren van hernieuwbare energiebronnen, en het nemen van energiebesparende maatregelen. Innovatie wordt ondersteund door financiering voor onderzoek naar en de haalbaarheid van nieuwe energietechnologieën. Daarnaast stimuleert de provincie Overijssel de sanering van vervuilde bedrijfsterreinen, de installatie van mestvergisters op boerderijen en klimaatadaptatiemaatregelen. Initiatieven voor het verduurzamen van transport, zoals het bevorderen van elektrische vrachtfietsen en het verduurzamen van wagenparken en goederenvervoer, worden ook gesubsidieerd, waardoor de overstap naar duurzamere logistieke oplossingen wordt vergemakkelijkt.

Cultuur, erfgoed en monumenten

Ook binnen het thema cultuur en erfgoed biedt de provincie Overijssel diverse subsidies aan. Deze ondersteunen samenwerkingsprojecten tussen scholen en culturele instellingen om cultuuronderwijs te verrijken, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van creatieve vaardigheden bij jongeren. Programma’s voor talentontwikkeling bieden kansen voor kunstenaars en performers om hun vaardigheden te verfijnen en bij te dragen aan het culturele aanbod van de provincie. Ook is er financiële ondersteuning beschikbaar voor projecten die zich richten op het versterken van de sociale cohesie door cultuur. Culturele organisaties kunnen subsidie aanvragen voor de inzet van deskundigheid zoals workshops en trainingen. Initiatieven om het rijke historische erfgoed van de provincie te behouden en toegankelijk te maken voor publiek worden eveneens gesteund, waarbij de focus ligt op het levend houden van lokale verhalen en tradities. Structurele ondersteuning voor culturele instellingen helpt deze entiteiten om een stabiele en invloedrijke aanwezigheid in de regio te handhaven, waardoor ze hun activiteiten kunnen voortzetten en uitbreiden.

Kennis en innovatie

Subsidies gericht op het stimuleren van kennis en innovatie zijn essentieel voor het ondersteunen van de economische groei en technologische vooruitgang van de provincie. Deze financieringsopties zijn beschikbaar voor zowel startende als gevestigde ondernemers, met een bijzondere focus op jonge bedrijfsopvolgers van familiebedrijven en ondernemers in de culturele sector die hun bedrijven willen laten groeien door innovatie en nieuwe projecten. Subsidies in deze categorie moedigen tevens regionale ontwikkeling aan door middel van specifieke deals die gericht zijn op het versterken van de economische structuur in de regio Zwolle en Twente. Deze regiodeals bevorderen samenwerkingen tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties, en zijn ontworpen om langdurige impact te hebben op de regionale economie door investeringen in kennis, infrastructuur en talentontwikkeling. Door deze aanpak biedt de provincie Overijssel een vruchtbare grond voor ondernemers en instellingen om te innoveren en competitief te blijven in een snel veranderende wereld.

Natuurbehoud en landbouw

In Overijssel worden verschillende subsidies aangeboden die zich richten op natuurbehoud en de verduurzaming van de landbouwsector, met als doel zowel de biodiversiteit te beschermen als de landbouwpraktijken te moderniseren. Deze subsidies ondersteunen projecten voor het aanplanten van meer bossen en het verplaatsen van landbouwbedrijfsgebouwen om de interactie tussen landbouwactiviteiten en natuurlijke habitats te verbeteren. Ook biedt de provincie subsidies voor het in standhouden van het Overijssels landschap. De provincie moedigt daarnaast toekomstgerichte initiatieven aan zoals de verduurzaming van de Agro&food sector en de introductie van nieuwe teelten, die bijdragen aan een duurzamere landbouwproductie. Voor de uitvoering van de ontwikkelopgaven in Natura 2000-gebieden zijn eveneens middelen beschikbaar, net als voor advies en ondersteuning aan de Agro&food sector. Dit alles wordt gecomplementeerd door een gebiedsgerichte aanpak, die specifieke regio’s helpt bij het ontwikkelen van duurzame landbouwpraktijken en natuurbeheerplannen.

Het aanvragen van provinciale subsidie kost veel voorbereidingstijd en kent een lange doorlooptijd. Wij adviseren daarom uw aanvraag goed voor te bereiden en om voorafgaand aan de officiële subsidieaanvraag een oriënterend projectidee voor te leggen aan de subsidieverstrekker. Op die manier krijgt u inzicht in de slagingskans van de subsidieaanvraag.

Overige subsidiemogelijkheden

Het hierboven vermelde overzicht van regelingen geeft een indicatie van de activiteiten die Provincie Overijssel kan subsidiëren. Naast deze subsidies van Provincie Overijssel bestaan er verschillende subsidieregelingen van de Europese Unie, het Rijk en de lokale overheid. Maatschappelijke organisaties kunnen bovendien in aanmerking komen voor bijdrages van vermogensfondsen.

Wilt u de subsidiekansen voor uw organisatie optimaal benutten? Dan bent u bij Subsidiebureau Nederland aan het juiste adres. Aan de hand van het uitgebreid subsidieonderzoek brengen wij alle relevante subsidieregelingen, fiscale regelingen en vermogensfondsen voor u in kaart. Op die manier kunt u vroegtijdig, tijdens de fase van de projectinitiatie, inspelen op de subsidiekansen.

Subsidieaanvraag uitbesteden – subsidie in Overijssel

Subsidiebureau Nederland heeft de afgelopen jaren uiteenlopende subsidietrajecten uitgevoerd en beschikt zodoende over goede contacten bij Provincie Overijssel. Wij kunnen u tijdens het subsidietraject van A tot Z ontzorgen. Het aanvraagtraject van de subsidies in Overijssel kan meestal op basis van no-cure, no-pay worden verzorgd, waarbij achteraf een percentage wordt berekend over het toegekende subsidiebedrag. Neem contact met ons op om de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Nieuwsgierig naar uw subsidiekansen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende en kosteloze subsidiescan.

subsidie in Overijssel

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten