Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidies Provincie Noord-Holland

Het subsidie-instrument wordt door bestuursorganen gebruikt om bepaalde beleidsdoelstellingen te realiseren. Ook Provincie Noord-Holland stimuleert uiteenlopende organisatie-activiteiten die bijdragen aan de realisatie van het provinciaal beleid. Daarbij kunt u denken aan nieuwe projecten binnen de thema’s: innovatie- en kennisontwikkeling, duurzaamheid, landbouw, natuurbehoud, cultuur en maatschappelijke participatie. Ontdek de subsidiemogelijkheden in Noord-Holland!

Subsidieregelingen in Noord-Holland

Subsidies Provincie Noord-HollandDe Provincie Noord-Holland verstrekt subsidies voor onder andere projecten op het gebied van culturele verrijking en behoud van ons erfgoed, natuurbehoud, stimulering van de woningbouw en energietransitie. Organisaties in provincie Noord-Holland kunnen van deze subsidies gebruikmaken.

Wonen, Leefbaarheid en sociale samenhang

In de provincie Noord-Holland zijn er subsidies beschikbaar die zich richten op het stimuleren van de woningbouw. Deze financiële steunmaatregelen zijn ontworpen om de ontwikkeling en realisatie van woningbouwprojecten te bevorderen, zowel in nieuwe als in bestaande stedelijke gebieden, door het tijdelijk versterken van personele capaciteit. Daarnaast ondersteunen ze initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de samenwerking tussen gemeenten om gezamenlijke woonoplossingen en beleid te realiseren. Ook wordt er geïnvesteerd in infrastructuurprojecten die bijdragen aan een veiligere en meer verbonden woonomgeving, zoals verbeteringen in verkeersveiligheid en fietsnetwerken, wat de sociale cohesie en de algehele leefbaarheid in de regio verder ten goede komt.

Duurzaamheid en energietransitie

Voor wat betreft duurzaamheid en energietransitie ondersteunt de provincie Noord-Holland projecten die de transitie naar schonere energiebronnen bevorderen. De subsidies zijn gericht op een breed scala aan initiatieven, van de aanschaf en installatie van energiebesparende maatregelen en systemen die hernieuwbare energie opwekken, tot het stimuleren van innovatie in product- en procesontwikkeling voor de verduurzaming van de woningvoorraad. Subsidies zijn ook beschikbaar voor het ontwikkelen en implementeren van lokale warmtetransitieplannen, die bijdragen aan de vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in woonwijken. Daarnaast wordt de verduurzaming van sportaccommodaties aangemoedigd door het ondersteunen van voorzieningen die de milieubelasting verminderen, waarmee de provincie streeft naar een brede integratie van duurzaamheidsprincipes in diverse sectoren.

Cultuur, erfgoed en monumenten

Binnen de provincie zijn er verschillende subsidies beschikbaar die zich richten op het bevorderen en behouden van cultuur, erfgoed en monumenten. Deze ondersteunen onder andere herdenkingsactiviteiten die de rijke geschiedenis van de regio belichten en projecten gericht op de herbestemming, restauratie en verduurzaming van waardevol cultureel erfgoed. Zowel provinciale als rijksmonumenten die van groot belang zijn voor de culturele identiteit van Noord-Holland en toegankelijk zijn voor het publiek, komen in aanmerking voor steun. Dit ondersteunt niet alleen de instandhouding van fysieke monumenten, maar draagt ook bij aan het levend houden van het culturele en historische bewustzijn.

Kennis en innovatie

Ook op de thema’s kennis en innovatie heeft de provincie Noord-Holland diverse subsidies beschikbaar. Deze subsidies zijn gericht op sectoren zoals mobiliteit, circulaire economie, arbeidsmarkt, en onderwijs, en stimuleren zowel de ontwikkeling als de implementatie van vernieuwende ideeën en projecten. Zo richt het zich op de fysieke herstructurering en optimalisatie van bijvoorbeeld bedrijventerreinen, alsook op het bevorderen van gedragsverandering en bewustwording omtrent duurzaamheid en de circulaire economie onder inwoners. Daarnaast bestaan er subsidies in de watersport en -recreatie die duurzame innovaties en de dienstverlening binnen de sector moet bevorderen.

Natuurbehoud en landbouw

De provincie Noord-Holland focust zich vooral op de verbetering van water- en bodemkwaliteit. De subsidie is bedoeld om voorlichting, kennisdeling en kennisontwikkeling onder agrariërs te bevorderen, en om samenwerkingsprocessen in landbouwgebieden te faciliteren. Het doel is om duurzame landbouwpraktijken te stimuleren die niet alleen ten goede komen aan de agrarische sector, maar ook een positieve impact hebben op de natuurlijke omgeving, bijdragend aan de algehele ecologische gezondheid en veerkracht van de provincie.

Het aanvragen van provinciale subsidie kost veel voorbereidingstijd en kent een lange doorlooptijd. Wij adviseren daarom uw aanvraag goed voor te bereiden en om voorafgaand aan de officiële subsidieaanvraag een oriënterend projectidee voor te leggen aan de subsidieverstrekker. Op die manier krijgt u inzicht in de slagingskans van de subsidieaanvraag.

Overige subsidiemogelijkheden

Het hierboven vermelde overzicht van regelingen geeft een indicatie van de activiteiten die Provincie Noord-Holland kan subsidiëren. Naast deze subsidies van Provincie Noord-Holland bestaan er verschillende subsidieregelingen van de Europese Unie, het Rijk en de lokale overheid. Maatschappelijke organisaties kunnen bovendien in aanmerking komen voor bijdrages van vermogensfondsen.

Wilt u de subsidiekansen voor uw organisatie optimaal benutten? Dan bent u bij Subsidiebureau Nederland aan het juiste adres. Aan de hand van het uitgebreid subsidieonderzoek brengen wij alle relevante subsidieregelingen, fiscale regelingen en vermogensfondsen voor u in kaart. Op die manier kunt u vroegtijdig, tijdens de fase van de projectinitiatie, inspelen op de subsidiekansen.

Subsidieaanvraag uitbesteden – subsidie Noord-Holland

Subsidiebureau Nederland heeft de afgelopen jaren uiteenlopende subsidietrajecten uitgevoerd en beschikt zodoende over goede contacten bij Provincie Noord-Holland. Wij kunnen u tijdens het subsidietraject van A tot Z ontzorgen. Het aanvraagtraject van de subsidie Noord-Holland kan meestal op basis van no-cure, no-pay worden verzorgd, waarbij achteraf een percentage wordt berekend over het toegekende subsidiebedrag. Neem contact met ons op om de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Nieuwsgierig naar uw subsidiekansen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende en kosteloze subsidiescan.

– subsidie Noord-Holland

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten