Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidies Provincie Limburg

Het subsidie-instrument wordt door bestuursorganen gebruikt om bepaalde beleidsdoelstellingen te realiseren. Ook Provincie Limburg stimuleert uiteenlopende organisatie-activiteiten die bijdragen aan de realisatie van het provinciaal beleid. Daarbij kunt u denken aan nieuwe projecten binnen de thema’s: innovatie- en kennisontwikkeling, duurzaamheid, landbouw, natuurbehoud, cultuur en maatschappelijke participatie. Ontdek de subsidiemogelijkheden in Limburg!

Subsidieregelingen in Limburg

Subsidies Provincie LimburgDe Provincie Limburg verstrekt subsidies voor onder andere projecten op het gebied van cultuur, het Limburgs erfgoed, natuurbehoud, leefbaarheid en sociale samenhang. Organisaties in provincie Limburg kunnen van deze subsidies gebruikmaken.

Wonen, Leefbaarheid en sociale samenhang

In de provincie Limburg zijn subsidies beschikbaar gericht op het verbeteren van de leefbaarheid en sociale cohesie. Deze subsidies omvatten ondersteuning voor initiatieven die taalachterstanden en laaggeletterdheid aanpakken, waardoor de maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen wordt vergroot. Daarnaast is er financiële steun beschikbaar voor gedragsinterventies gericht op het veilig laten deelnemen van 60-plussers aan het fietsverkeer, projecten die de (her)ontwikkeling van gemeenschapsaccommodaties met een brede ontmoetingsfunctie ondersteunen, en projecten die de kwaliteit van wonen en leven versterken. Limburg streeft ook naar het actueel houden van aansluiting bij provinciale thema’s door maatschappelijke organisaties, en biedt subsidies voor bijvoorbeeld het opleiden van jeugdtrainers om de amateursport te versterken.

Cultuur, erfgoed en monumenten

Op cultureel gebied stimuleert de provincie Limburg de organisatie van evenementen met een bovenlokale uitstraling, alsmede de organisatie van lokale evenementen zoals Carnaval en overige festivals die de betrokkenheid van vrijwilligers vergroten en de sociale verbindingen te versterken. Verder worden coöperatieve en culturele projecten ondersteund die gericht zijn op het behoud van klein Limburgs erfgoed en het publiektoegankelijk maken van archeologie, en projecten die bijdragen aan het vergroten van samenredzaamheid en participatie in de samenleving door bijvoorbeeld culturele activiteiten.

Kennis en innovatie

Limburg zet in op het versterken van de economische structuur door projecten te subsidiëren die innovatie stimuleren en de internationale concurrentiekracht van de regionale economie bevorderen. Deze subsidies richten zich op het versterken van de kennisinfrastructuur en het ondersteunen van economische ontwikkelingen.

Natuurbehoud en landbouw

Voor natuurbehoud en landbouw biedt de provincie ondersteuning voor activiteiten voor actieve soortenbescherming en zoetwatermaatregelen. Subsidies bevorderen ook het behoud en de versterking van het Limburgse landschap, en ondersteunen duurzame landbouwpraktijken en nieuwe verdienmodellen. Initiatieven voor de functieverandering van landbouwgrond naar natuur en de inrichting van natuurterreinen worden eveneens gesubsidieerd. Daarnaast draagt de provincie bij aan de bodemsanering van bedrijventerreinen.

Het aanvragen van provinciale subsidie kost veel voorbereidingstijd en kent een lange doorlooptijd. Wij adviseren daarom uw aanvraag goed voor te bereiden en om voorafgaand aan de officiële subsidieaanvraag een oriënterend projectidee voor te leggen aan de subsidieverstrekker. Op die manier krijgt u inzicht in de slagingskans van de subsidieaanvraag.

Overige subsidiemogelijkheden

Het hierboven vermelde overzicht van regelingen geeft een indicatie van de activiteiten die Provincie Limburg kan subsidiëren. Naast deze subsidies van Provincie Limburg bestaan er verschillende subsidieregelingen van de Europese Unie, het Rijk en de lokale overheid. Maatschappelijke organisaties kunnen bovendien in aanmerking komen voor bijdrages van vermogensfondsen.

Wilt u de subsidiekansen voor uw organisatie optimaal benutten? Dan bent u bij Subsidiebureau Nederland aan het juiste adres. Aan de hand van het uitgebreid subsidieonderzoek brengen wij alle relevante subsidieregelingen, fiscale regelingen en vermogensfondsen voor u in kaart. Op die manier kunt u vroegtijdig, tijdens de fase van de projectinitiatie, inspelen op de subsidiekansen.

Subsidieaanvraag uitbesteden – subsidie Limburg

Subsidiebureau Nederland heeft de afgelopen jaren uiteenlopende subsidietrajecten uitgevoerd en beschikt zodoende over goede contacten bij Provincie Limburg. Wij kunnen u tijdens het subsidietraject van A tot Z ontzorgen. Het aanvraagtraject van de subsidie Limburg kan meestal op basis van no-cure, no-pay worden verzorgd, waarbij achteraf een percentage wordt berekend over het toegekende subsidiebedrag. Neem contact met ons op om de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Nieuwsgierig naar uw subsidiekansen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende en kosteloze subsidiescan.

– subsidie Limburg

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten