Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Prinsjesdag 2018

Geplaatst op oktober 2nd, 2018 by Subsidiebureau Nederland

In de op Prinsjesdag 2018 gepresenteerde Miljoenennota en het Belastingplan voor 2019 zijn wijzigingen bekendgemaakt ten aanzien van diverse subsidieregelingen. Daarnaast zijn er een aantal sectorale beleidskeuzes bekendgemaakt. De hoofdlijnen hebben wij hieronder uiteengezet. 

WBSO (R&D: innovatie/productontwikkeling)

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is bedoeld voor bedrijven die technisch nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur ontwikkelen. Daarbij staat de technische nieuwheid voor de eigen organisatie centraal. Het budget voor de WBSO zal in 2019 € 1.205 miljoen bedragen. Afgezien van deze budgettaire wijziging worden de ondersteuningspercentages waarmee wordt gerekend niet gewijzigd.

EIA en MIA/Vamil (investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen)

In het Belastingplan voor 2019 worden de budgetten en wijzigingen voor een drietal fiscale aftrekmogelijkheden voor investeringen in energie en milieu opgenomen. Het betreft de Energie-Investeringsaftrek (EIA), de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De EIA is bedoeld voor ondernemers die investeren in energiebesparende op energie-opwekkende bedrijfsmiddelen. Het percentage voor de EIA wordt met 9.5% verlaagd, en zal 45% bedragen in 2019. De budgetten voor 2019 voor de EIA, de MIA en Vamil bedragen respectievelijk € 147 miljoen, € 107 miljoen en € 32 miljoen.

Subsidieregeling Praktijkleren (praktijk-/werkleerplaatsen)

Het doel van de Subsidieregeling Praktijkleren is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Minister Van Engelshoven van OCW heeft op Prinsjesdag de Tweede Kamer geïnformeerd over de wijze waarop de Subsidieregeling praktijkleren in 2019 zal worden ingevuld. Gezien de budgettaire problematiek voor de onderwijsbegroting 2019 als gevolg van de tegenvallende leerlingen- en studentenramingen en de krapte op de arbeidsmarkt, heeft de minister besloten het totaal beschikbare budget voor de Subsidieregeling praktijkleren in 2019 met € 19,5 miljoen naar beneden bij te stellen.

Agrarische sector (kringlooplandbouw)

De belangrijkste maatregelen uit de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn gericht op een betere positie van veehouders, akkerbouwers, tuinders en vissers. Daarbij komt de nadruk te liggen op kringlooplandbouw: produceren met zo min mogelijk afval en schadelijke uitstoot en een zo optimaal mogelijke benutting van de beschikbare grondstoffen. Er wordt extra budget beschikbaar gesteld voor onder meer jonge boeren en het verminderen van geuroverlast. Lees meer over agrarische subsidies.

RVV Verduurzaming (verduurzaming huurwoningen)

Een nieuwe regeling, ter vervanging van de STEP, is de Regeling Vermindering Verhuurdersverheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming). Via de RVV kunnen verhuurders, die investeren in huurwoningen waarvan de huurprijs niet hoger is dan de liberalisatiegrens, fiscale vermindering op de verhuurdersverheffing ontvangen. Het kabinet heeft op Prinsjesdag een wetsvoorstel aangekondigd voor een nieuwe heffingsvermindering binnen de RVV voor het verduurzamen van huurwoningen. De RVV Verduurzaming sluit aan bij de eisen van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP), de regeling die komt te vervallen. Het grote verschil met de STEP is dat de RVV Verduurzaming een fiscale maatregel is en geen subsidie.

Benieuwd naar uw subsidiekansen? Neem direct contact met ons op of vul de gratis subsidiescan in.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten