Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (afgekort POP3) is een Europees subsidieprogramma dat is gericht op de ontwikkeling van het platteland in brede zin. De focus van het programma is gericht op innovatie en duurzaamheid in het landelijk gebied. Aanvragen voor innovatieve investeringen worden vooral op de criteria duurzaamheid en innovatie beoordeeld.

Thema`s Plattelandsontwikkelingsprogramma

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma bestaat uit vijf thema`s. De provincies kunnen zelf accenten leggen in hun programma en behouden het recht om per maatregel de openstelling te bepalen. POP3 richt zich op de volgende vijf thema`s:

 • LEADER (versterken landelijk gebied)

LEADER is een onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, dat door de Europese Unie wordt gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De regeling is bedoeld voor samenwerkingsverbanden tussen (overheids)organisaties, (landbouw)ondernemers of particulieren op het platteland die met veel enthousiasme en op een eigen originele wijze hun eigen leef- en werkomgeving willen verbeteren. Lees verder over LEADER.

 • PlattelandsontwikkelingsprogrammaVersterken innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht

Europese innovatieplatforms maken deel uit van een nieuwe aanpak van de Europese Commissie. Doel van EIP is te zorgen dat nieuw onderzoek wordt gedreven door uitdagingen uit de praktijk. In het kader van EIP kunnen Operationele Groepen worden opgericht van boeren, ondernemers en andere partijen uit de agrosector, die samen bijvoorbeeld pilots praktijkproeven doen of demonstratieprojecten  uitvoeren om innovaties te ontwikkelen.

 • Jonge boeren

De maatregelen binnen de jonge boerenregeling in het Plattelandsontwikkelingsprogramma richten zich specifiek op jonge boeren na een bedrijfsovername. De regeling heeft veelal betrekking op duurzaamheid en innovatie.

 • Natuur en landschap

Het agrarisch natuurbeheer is een belangrijke pijler in het Plattelandsbeleid (pijler 2 van het GLB). Binnen het nieuwe GLB 2014-2020 wordt agrarisch natuurbeheer in collectieven mogelijk gemaakt in het komende nationale Plattelandsontwikkelingsprogramma.

 • Verbeteren waterkwaliteit

In het Plattelandsontwikkelingsprogramma kunnen landbouwers subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen die waterverontreiniging tegengaan of bijdragen aan een goede waterhuishouding in hun gebied. Denk aan het toepassen van zuiveringsvoorzieningen (bijvoorbeeld helofytenfilters) om erfafspoeling tegen te gaan, kennis opdoen van technieken als rijenbemesting en deze toepassen, peilgestuurde drainage en inrichting van natuurvriendelijke oevers langs watergangen. Per regio wordt bepaald welke maatregelen daar het beste passen.

Openstelling Plattelandsontwikkelingsprogramma

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 is begin 2015 goedgekeurd door de Europese Commissie en vervolgens medio 2015 van start gegaan. De provincies hebben vervolgens afzonderlijk besloten welke onderdelen zijn openstellen voor de plattelandsgebieden binnen hun provinciegrenzen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het Plattelandsontwikkelingsprogramma? Neem vrijblijvend contact met ons op om de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten