Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Overige subsidies / voor uiteenlopende organisatie-activiteiten.

Vanwege het grote aantal subsidieregelingen is het ondoenlijk en bovendien weinig zinvol deze stuk voor stuk te benoemen. Onze subsidiescreening kan u helpen om een helder beeld te krijgen van de kansen voor uw organisatie. Hieronder benoemen wij enkele thema`s met daarbij veel voorkomende toetsingscriteria, zodat u een globaal beeld krijgt van de mogelijkheden.

Internationalisatie

Projecten gericht op de uitbreiding in opkomende landen kunnen in aanmerking komen voor subsidie, wanneer wordt samengewerkt (bijvoorbeeld in een joint venture) met een lokale partner en er sprake is van een economisch effect in het desbetreffende land. Ook marktverkenningen ten behoeve van internationalisatie zijn onder bepaalde voorwaarden subsidiabel.

Samenwerking

Mogelijk is uw project subsidiabel wanneer wordt samengewerkt met één of meerdere bedrijven, kennisinstellingen of scholen. Kansrijk zijn met name (provinciaal, regionaal of landelijk) grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten, die leiden tot een toename van de kennisdeling, vergroting van het innovatievermogen of een verduurzaming tot stand brengen.

Scholing en arbeidsmarkt

De kosten van scholing en opleiding zijn in bepaalde gevallen subsidiabel. Het Opleidings- en Ontwikkelingsfond (O&O-fonds) voor uw branche beschikt mogelijk over budget voor een gedeeltelijke bekostiging van aangeboden opleidingen en cursussen. Een algemene voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op subsidie is dat uw organisatie is aangesloten bij het O&O-fonds.

Maatschappelijke participatie

Er bestaan talloze fondsen die zich richten op het behartigen van de belangen van met name kwetsbare doelgroepen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om steun voor activiteiten ter bevordering van de sociale mobiliteit en participatie in de samenleving.

Leefbaarheid

Organisaties met activiteiten gericht op het vergroten van de leefbaarheid in de stedelijke omgeving of het landelijk gebied kunnen dikwijls in aanmerking komen voor subsidie. Denk bijvoorbeeld aan de bouw of uitbreiding van een multifunctionele accommodatie of verenigingsgebouw, het aanleggen van een sportveld voor jongeren en activiteiten waarmee de regionale economie wordt versterkt.

Het aanbod aan subsidieregelingen is groot en de voorwaarden die door de subsidieverstrekkers worden gehanteerd zijn divers en niet altijd even inzichtelijk. Het bovenstaande thematische overzicht verschaft mogelijk een eerste inzicht in een aantal subsidiabele thema`s. Subsidiebureau Nederland kan een subsidiescreening voor uw organisatie uitvoeren, zodat een helder beeld ontstaat van subsidiemogelijkheden bij uw project(activiteit) of investering. Vervolgens kunnen wij ook een eventuele subsidieaanvraag voor u opstellen.

Terug

Gratis SubsidieScan

Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

    Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
    Maximaal 7mb


    Sluiten