Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Nieuwe openstelling subsidie Topsector Energie Industrie studies

Geplaatst op mei 5th, 2024 by Subsidiebureau Nederland

Ondernemers en samenwerkingsverbanden kunnen vanaf 1 mei 2024 weer aanvragen indienen voor de vernieuwde subsidieregeling Topsector Energie (TSE) Industrie studies, gericht op het stimuleren van haalbaarheidsonderzoeken naar duurzame innovaties die bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot in de Nederlandse industrie. Deze vernieuwing brengt een aantal significante verbeteringen met zich mee die ondernemers meer mogelijkheden bieden om duurzame technologieën te onderzoeken en ontwikkelen.

Bijdrage aan CO2-doelstellingen Klimaatakkoord

Deze subsidieregeling valt onder de nationale subsidies van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Deze regelingen ondersteunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, demonstratieprojecten, of een combinatie hiervan. Hiermee leveren ze een bijdrage aan het realiseren van de CO2-reductiedoelstellingen zoals vastgesteld in het Klimaatakkoord. Bovendien versterken ze de concurrentiepositie van Nederland, wat leidt tot meer werkgelegenheid en een verhoogde welvaart.

Subsidiabele projecttypen

Binnen deze regeling kun je subsidie aanvragen voor onderzoeken die gericht zijn op het verbeteren van procesefficiëntie; het vervangen van primaire grondstoffen door secundaire materialen; de afvang, het gebruik en de opslag van CO2; en projecten die zich focussen op elektrificatie. Deze onderzoeken worden gecategoriseerd in drie type studies.

 • Haalbaarheidsstudie: Deze studie bereidt u voor op een pilotproject en helpt bij het nemen van een weloverwogen besluit over de voortgang van het project. De studie omvat voornamelijk deskresearch waarbij de sterke en zwakke punten van het project objectief worden beoordeeld. Het brengt de kansen en risico’s in kaart en toont de vereisten en succeskansen van het project.
 • Milieustudie: Deze studie is bedoeld om voorbereidingen te treffen voor een demonstratieproject of een project met een reeds uitontwikkelde technologie, gericht op het bereiken van een hoger niveau van milieubescherming. Het onderzoek richt zich op het bepalen van de benodigde investeringen voor milieubescherming. De studie helpt bij het vaststellen van de huidige milieusituatie van het bedrijf en het overwegen van verschillende opties.
 • Vergelijkbare studie: Deze studie is bedoeld voor onderzoek naar milieu-investeringen in demonstratieprojecten of projecten met reeds uitontwikkelde technologieën die buiten een milieustudie vallen. Het betreft investeringen die niet onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening vallen.

Verhoging van het subsidiebudget en verlengde projectduur

De grootste verandering in de regeling is de verdubbeling van het maximale subsidiebedrag per onderzoek van € 2 miljoen naar € 4 miljoen. Deze aanpassing is van toepassing op alle aspecten van de subsidie, inclusief onderzoek naar waterstof en groene chemie. RVO meldt dat deze verhoging een unieke kans biedt voor innovatieve bedrijven om hun duurzaamheidsinitiatieven naar een hoger niveau te tillen.

Daarnaast is voor grotere projecten de maximale looptijd verlengd. Waar voorheen een jaar vaak te kort was voor grondig onderzoek, biedt de regeling nu ruimte voor een looptijd van twee jaar voor projecten met een subsidie hoger dan € 1 miljoen. Dit geeft bedrijven de tijd om diepgaander en duurzamer oplossingen te ontwikkelen.

Totale beschikbare budget en aanvraagperiode

Voor de TSE Industrie studies is er een totaalbudget van € 26,4 miljoen beschikbaar gesteld. Aanvullend is er € 10 miljoen gereserveerd voor onderzoek naar waterstof en groene chemie. Voor zowel haalbaarheids- als milieustudies is het maximale subsidiebedrag per project vastgesteld op € 4 miljoen. Voor de vergelijkbare studies, gericht op milieu-investeringen in demonstratieprojecten of in technologieën die reeds zijn ontwikkeld, is het maximale subsidiebedrag gelimiteerd tot het bedrag dat een onderneming mag ontvangen onder de de-minimissteun.

De regeling is open van 1 mei 2024 tot en met 31 maart 2025.

Meer weten?

Benieuwd of de subsidieregeling Topsector Energie Industrie studies aangevraagd kan worden voor uw project, neem dan contact met ons op.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten