Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

MIT subsidieregeling 2024 – Innovatiesubsidie MKB

Het doel van de MIT regeling is het stimuleren van innovatie binnen het midden- en kleinbedrijf, waarbij zij aansluiting zoeken op de innovatiedoelstellingen van de Nederlandse topsectoren. Het Ministerie van EZK en de Nederlandse provincies stellen jaarlijks een budget beschikbaar voor de MIT regeling. Innovatieve mkb’ers kunnen in het voorjaar van 2024 subsidie aanvragen.

Werkwijze MIT subsidieregeling

Mkb’ers kunnen via de MIT regeling subsidie ontvangen voor innovatieactiviteiten die aansluiten op de doelstellingen van één of meerdere MKB plannen topsectoren. Daarnaast moet het project bijdragen aan het vigerende regionale/provinciale beleid. De topsectoren hebben zogenaamde roadmaps opgesteld waarin de missie/visie en daaruit voortvloeiende doelstellingen en actiepunten zijn geformuleerd. Subsidiebureau Nederland kan onderzoeken of uw innovatieproject past binnen het beleid van de topsector.

Verschillende MIT-instrumenten

MIT regelingDe MIT-regeling bestaat uit de volgende subsidie-instrumenten, waaronder: kennisvouchers, innovatieadviesprojecten haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten.

 • Kennisvouchers: Een kennisvoucher is een ‘waardebon’ waarmee een mkb-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling.
 • Innovatieadviesprojecten: een innovatieadviesproject wordt uitgevoerd voorafgaand aan een innovatietraject en kan bestaan uit het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag door een kennisinstelling.
 • MIT-Haalbaarheidsprojecten: een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek. Het doel van een MIT-haalbaarheidsproject is het in kaart brengen van de technische en economische risico’s/haalbaarheid van een voorgenomen innovatieproject.
 • MIT R&D-samenwerking: dit is een project bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (of een combinatie hiervan) dat wordt uitgevoerd door ten minste twee mkb’ers die voor gezamenlijke rekening en risico een product, productieproces of dienst vernieuwen of ontwikkelen.

Budget & subsidiebijdrage

Voor de MIT regeling wordt in 2024 opnieuw opengesteld. In 2022 zijn er voor tientallen miljoenen aan MIT-subsidie beschikbaar. De middelen zijn afkomstig van het rijk en de provincies.

Voor MIT-Haalbaarheidsprojecten geldt dat de subsidie maximaal 40% van de subsidiabele kosten bedraagt tot een maximumbedrag van € 20.000 per haalbaarheidsproject. Indien een MIT-haalbaarheidsproject ook bestaat uit experimentele ontwikkeling, dan bedraagt de subsidie 35% van de subsidiabele kosten voor dat deel van het project.

Voor MIT R&D-samenwerking geldt dat de subsidie maximaal 35% van de subsidiabele kosten bedraagt tot een maximumbedrag van € 350.000 per MIT-R&D-samenwerkingsproject. Het subsidiebedrag per deelnemer aan het samenwerkingsverband bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000.

Wijzigingen MIT subsidieregeling

Sinds 2020 is de MIT-regeling op een aantal punten gewijzigd. Zo is bepaald dat subsidie niet langer wordt verstrekt op basis van de innovatieprogramma’s topsectoren, maar in plaats daarvan op basis van de zogenaamde MKB plannen topsectoren. In deze plannen worden voor de topsectoren HTSM en ICT, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Logistiek en Life Sciences & Health de visies en thema’s uiteengezet.

Openstellingsdatums MIT 2024

De MIT-regeling wordt per provincie opengesteld, waarbij uniforme indiendata/deadlines worden gehanteerd.

Voor het onderdeel Haalbaarheidsprojecten kan de aanvraag begin april 2024 worden ingediend. Vanwege het first-come, first serve principe (afhandeling op volgorde van binnenkomst) en de populariteit van de MIT-regeling is het risico op overvraging van het budget zeer groot. Om deze reden adviseren wij om de aanvraag op de eerste dag van openstelling in te dienen.

Aanvragen voor het onderdeel R&D-Samenwerkingsprojecten kunnen waarschijnlijk vanaf medio 2024 worden ingediend. Deze aanvragen worden na sluiting van het tijdvak beoordeeld volgens het tenderprincipe. Dit houdt in dat de correct ingediende aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van de toegekende punten. De best scorende projecten komen in aanmerking voor subsidie.

Combinatie met andere regelingen

Wanneer u van de MIT regeling gebruikmaakt, is de kans groot dat u ook in aanmerking komt voor andere innovatiesubsidies, zoals de WBSO. De onderlinge afstemming is daarbij van groot belang. Wij adviseren daarom om een uitgebreid subsidieonderzoek uit te laten voeren, zodat u zeker weet dat de subsidiekansen optimaal worden benut.

Meer informatie? MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren

Subsidiebureau Nederland is gespecialiseerd in het opstellen van subsidieaanvragen. Wij hebben veel ervaring met de MIT en de WBSO.

Wilt u meer informatie over de MIT regeling en de mogelijkheden tot het indienen van een aanvraag verkennen? Neem dan direct contact met ons op.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten