Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

LEADER Zeeland

LEADER Zeeland is een onderdeel van het Europese programma voor plattelandsontwikkeling. Er wordt subsidie beschikbaar gesteld waarmee lokale (Zeeuwse) projecten en goede ideeën ondersteund kunnen worden, als deze projecten en ideeën de leefbaarheid op het platteland vergroten.

Nederland telt in totaal 29 LEADER-gebieden. Op deze pagina vindt u algemene informatie aan over de LEADER subsidieregeling, waaronder de algemene LEADER-criteria.

LEADER-gebied Zeeland

In tegenstelling tot de voorgaande programmaperiode is er sprake van één LEADER-gebied voor de hele provincie Zeeland. LEADER gaat over het landelijk gebied en over kernen met < 30.000 inwoners; de stadskernen van Middelburg en Vlissingen vallen dus buiten de scope van de LOS. Maar projecten binnen dit gebied die een directe link hebben met het platteland kunnen wel steun ontvangen.

De Lokale Ontwikkelingsstrategie van Provincie Zeeland

De basis van het Zeeuwse LEADER programma is de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) Provincie Zeeland. Wanneer u ideeën heeft die bijdragen aan het versterken van het landelijk gebied en aansluiten bij één of meer van de hieronder vermelde thema’s uit de lokale Ontwikkelingsstrategie Provincie Zeeland, dan komt uw initiatief mogelijk in aanmerking voor LEADER-subsidie.

Thema’s LEADER Zeeland

In de LOS van LEADER Zeeland worden 5 verschillende thema’s onderscheiden.

1. Duurzame recreatieve ontwikkeling in balans met het gebied (duurzaam toerisme en recreatie)

Uit de beleidsanalyse en de gebiedssessies is gebleken dat Zeeland behoefte heeft aan de ontwikkeling van duurzame recreatie en toerisme, die in balans is met het gebied en met landbouw gerelateerdeactiviteiten. Toerisme en recreatie bieden een economische kans voor het platteland en dragen bij aan de instandhouding van het voorzieningenniveau en de eigenheid van de regio. De opgave in Zeeland is om het platteland hiervan meer te laten profiteren, met name door toerisme en recreatie beter te spreiden in tijd (seizoen verlenging en groei in het laagseizoen) en in de ruimte (van de kust naar het achterland). Dat komt ook tegemoet aan wensen van bewoners, want die ervaren op verschillende plekken ook overlast van (over)toerisme, maar zien elders op het platteland nog kansen. Er bestaat een wens om unieke belevingen aan te bieden die passen bij het Zeeuwse DNA en identiteit van de regio. Door in het achterland kleinschalige belevingen binnen het toerisme te creëren, bijvoorbeeld door middel van het aanbieden van informatie en attracties met betrekking tot de landbouw, biodiversiteit, of door verrassende product-markt combinaties, kunnen er cross-sectorale samenwerkingen ontstaan en wordt de spreiding van toeristen ruimtelijk en over de seizoenen geoptimaliseerd.

2. Toekomst voor een klimaatbewust en biodivers Zeeland (klimaat en biodiversiteit);

Uit de gebiedssessies blijkt dat de inwoners van Zeeland zich bewust zijn van aan de klimaatverandering gerelateerde uitdagingen waar de provincie voor komt te staan in de komende decennia, zoals wateroverlast, hittestress en waterberging. Met dit in gedachten streeft men naar een klimaatbewust Zeeland, met o.a. een klimaatbestendige en robuuste inrichting van het landelijk gebied, met meer groen, duurzame landbouw en het tegengaan van de achteruitgang van flora en fauna en streven naar verbetering van de Zeeuwse biodiversiteit.

3. Voldoende zoetwaterbeschikbaarheid voor iedereen (wateropgaven);

Een belangrijk en kenmerkend element van Zeeland is het water: het zit in het DNA van de bewoners en bewoners zijn daar trots op, blijkt uit de gebiedssessies. De groene en blauwe infrastructuur is van groot belang voor zowel de landbouw als de toeristische sector, maar ook de leefbaarheid van de inwoners van Zeeland. Vooral voldoende zoetwaterbeschikbaarheid op momenten van piekgebruik, is een uitdaging in Zeeland, omdat zoetwaterrivieren ontbreken. Toenemende droge zomers zorgen voor problemen in de landbouw, drinkwatervoorziening, natuur, op sportvelden en in recreatiegebieden. Er is behoefte aan goede opvangmogelijkheden in de winter, waardoor watergebruik in de zomer mogelijk wordt gemaakt. Ook slimme oplossingen tussen gebruikers van restwater en industrie bieden kansen. Doelgericht management van de beschikbaarheid van zoetwater en zoetwaterinfrastructuur is dus essentieel, zeker nu klimaatverandering een bedreiging vormt voor de zoetwaterbeschikbaarheid door processen als verzilting, bodemdaling en zeespiegelstijging. De (zoet)wateropgaven van de provincie Zeeland zijn breed en bewoners verwachten van het LEADER-programma dat er een bijdrage geleverd wordt aan creatieve oplossingen met vernieuwende samenwerkingen en innovatieve pilots ten behoeve van de wateropgaven. Ook educatie en bewustwording zijn hierbij relevant.

4. Zeeuws ketens en kringlopen (circulaire economie);

Er is met name vanuit ondernemers behoefte aan korte ketens en kringlopen. Dat is duurzaam en voorkomt onnodige verkeersbewegingen. De circulaire economie staat nog in de kinderschoenen, maar tegelijkertijd zijn er – ook in Zeeland – al goede voorbeelden van korte ketens en circulaire economie te geven. Denk bijvoorbeeld aan de oprichting van energie-, zorg-, voedsel- en andere coöperaties en het gebruik van afval als nieuwe grondstof. De combinatie van een landbouwprovincie met recreatie en toerisme, biedt kansen voor nieuwe concepten waarin streekproducten en nieuwe Zeeuwse teelten een belangrijke rol vervullen. Bewoners zijn zich hier ook steeds meer bewust van en willen best graag lokaal inkopen doen. Door lokale Zeeuwse ketens en kringlopen te verbinden, kan de Zeeuwse plattelandseconomie duurzamer en meer circulair worden, en daarvoor is ook draagvlak vanuit de lokale bevolking.

5. Explorerende samenleving met zorg voor elkaar (sociale samenhang & voorzieningenniveau).

Er is behoefte om het sociale domein van de provincie Zeeland te versterken, en een explorerende samenleving met zorg voor en omkijken naar elkaar te realiseren. Die behoefte is breed geuit bij de gebiedssessies. Door centralisatie staat het voorzieningenniveau op het platteland onder druk. Belangrijke opgaven zijn dan ook het ondersteunen van kwetsbare groepen, het behoud van Zeeuwse jongeren en tegengaan van de braindrain door het aantrekkelijker maken van het onderwijs en cultureel aanbod, bestrijden van eenzaamheid, herbestemming van gebouwen, zorgen voor voldoende bereikbaarheid van basisvoorzieningen en streven naar inclusiviteit en het verbeteren van de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg. Ook zijn er opgaven op vlak van het bevorderen van een gezonde leefstijl. Bewoners vinden dit een belangrijk thema.

Budget & subsidiehoogte LEADER Zeeland

Het beschikbare projectenbudget voor LEADER Zeeland bedraagt € 4.749.489.

De minimale LEADER subsidiebijdrage is € 30.000,- en de maximale subsidiebijdrage is € 300.000.

Het subsidiepercentage is maximaal 60% van de subsidiabele projectkosten. De initiatiefnemer betaalt zelf minimaal 40% van de projectkosten. Dit geld kan komen uit fondsen, sponsoring, een lening, bijdragen in natura of uit eigen middelen.

Combinatie met andere subsidies en fondsen

Veelal is het mogelijk om naast LEADER-subsidie ook gebruik te maken van andere subsidieregelingen en vermogensfondsen. Het is belangrijk om tijdens de projectformulering en -afbakening rekening te houden met de voorwaarden en criteria van de verschillende regelingen. Subsidiebureau Nederland is hierin gespecialiseerd.

LEADER subsidiekansen verkennen?

Subsidiebureau Nederland heeft tientallen succesvolle LEADER subsidieaanvragen verzorgd, zo ook in Provincie Zeeland. Benieuwd of uw initiatief kwalificeert voor LEADER-regeling? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten