Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

De Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is bedoeld voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed die verduurzamingsmaatregelen willen treffen. Zij kunnen tot 30% subsidie ontvangen om de verduurzamingsmaatregel(en) uit te voeren. De kosten van energieadvies en kosten van een energielabel zijn ook subsidiabel, tot maximaal 50%.

Achtergrond van de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten, is belangrijk om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarom heeft het kabinet bij Prinsjesdag aangekondigd 525 miljoen euro ter beschikking te stellen voor verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed.

Onder andere via de Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA), waarvoor zo’n 340 miljoen euro subsidie beschikbaar wordt gesteld, worden vastgoedeigenaren gestimuleerd duurzaamheidsmaatregelen te treffen die bijdragen aan de gestelde beleidsdoelstellingen. De subsidieregeling zal waarschijnlijk in oktober worden opengesteld.

Doelgroep: eigenaren maatschappelijk vastgoed – DUMAVA

Subsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed DUMAVAMaatschappelijk vastgoed is kan allerlei gebruiksfuncties hebben en daarom is ook de doelgroep van de DUMAVA groot en divers. De subsidieregeling is gericht op vastgoed dat eigendom is van maatschappelijke instellingen binnen de sectoren:

 • Decentrale overheid, zoals een gebouw met een publieke functie dat eigendom van de gemeente, provincie of waterschap is;
 • Onderwijs, zoals een basisschool, universiteit, mbo-of hbo-instelling;
 • Zorg, zoals een ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis, huisartsenpraktijk, fysiotherapie praktijk of zorgcentrum;
 • Cultuur, zoals een poppodium, kunstcollectief. museum of theater. Een culturele ANBI-status is een vereiste;
 • Rijksmonumenten, zoals een museum waarvan het gebouw als monument is aangewezen;
 • Religieuze instellingen, zoals een moskee of een kerk;
 • Overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals een buurthuis, dorpshuis of wijkcentrum.

Sportverenigingen en sportstichtingen zijn uitgesloten omdat zij gebruik kunnen maken van de subsidieregeling BOSA.

Belangrijkste voorwaarden DUMAVA

De belangrijkste voorwaarden van de subsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed zijn, voor zover nu bekend:

 • De aanvrager is eigenaar van maatschappelijk vastgoed en is voornemens minimaal één verduurzamingsmaatregel te treffen.
 • Voorafgaand aan de subsidieaanvraag is een energieadvies uitgevoerd. Het energieadvies max maximaal 3 jaar oud zijn op het moment dat de subsidie wordt aangevraagd. Het energieadvies is ook subsidiabel.
 • Vastgoedeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor: één tot maximaal drie verduurzamingsmaatregelen die op de maatregelenlijst staan, óf voor een integraal duurzaamheidsproject.
 • De subsidie bedraagt minimaal € 5.000 en de totale kosten minimaal € 16.666 (het subsidiepercentage bedraagt 30%). Bij een integraal duurzaamheidsproject bedraagt de subsidie minimaal € 25.000 en zijn de projectkosten minimaal € 83.333.
 • Kosten zijn subsidiabel vanaf 3 oktober 2022 (en na indiening van de subsidieaanvraag) met uitzondering van de advieskosten.

Individuele maatregelen of integraal duurzaamheidsproject

Binnen de DUMAVA wordt onderscheid gemaakt tussen twee projecttypen: een project bestaande uit afzonderlijke verduurzamingsmaatregelen (minimaal één en maximaal drie) en een integraal duurzaamheidsproject. Aan een integraal duurzaamheidstraject worden aanvullende eisen gesteld.

Projecttype 1: (Combinaties van) verduurzamingsmaatregelen

Eigenaren kunnen een aanvraag doen voor maximaal drie verduurzamingsmaatregelen die vermeld staan op de lijst met in aanmerking komende maatregelen. Aanvullend op de subsidie voor verduurzamingsmaatregelen kunnen aanvragers subsidie krijgen voor het energieadvies dat wordt ingediend bij de subsidieaanvraag of voor het opstellen van een energielabel na het uitvoeren van de verduurzamingsmaatregelen;

De volgende maatregelen, onderverdeeld in 8 categorieën,  zijn subsidiabel:

 1. Leefomgeving verkoeling: groendak en groene gevel of muur;
 2. Bouwkundige aanpassingen in de bestaande schil: HR-glas, isolatie (dak, gevel, spouw en vloer);
 3. Verwarmen, koelen, ventileren: Warmtepomp(boiler), Warmtewisselaar voor vrije koeling, Verdampingskoeling door middel van waterverdamping (adiabatisch), Luchtdicht maken van luchtkanalen van luchtverdeel-systeem, Laagdebiet afzuigkap in grootkeukens, Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht, Faseovergangsmateriaal (PCM), LED-verlichtingssysteem, LED-belichtingssysteem voor podium- of theaterbelichting;
 4. Overige energiebesparing: HR-elektromotor, HR pomp, Luchtgordijn met sensor gestuurde automatische regeling en Energieprestatieverbetering van bestaande liften roltrappen en rolpaden;
 5. Energieregistratie-en bewakingssysteem (EBS): Slimme meter met een energieverbruiks-manager/ energiebeheerssysteem voor elektriciteit, aardgas (a.e.) en/of warmte;
 6. Duurzame Energie (opwekking): Zonnecollectorsysteem voor verwarmen, PV (Photovoltaïsch) of PVT (PhotoVoltaisch Termische) panelen, Warmte- of koudeopslag in de bodem met gebruik van grondwater, Grondwarmtewisselaar en Zout(water)batterij;
 7. Lokale energie-uitwisseling: Intelligent lokale energie-uitwisseling;
 8. Energietransitie: Infrarood verwarmingspaneel met bewegingssensor en thermostaat en Aansluiting warmte- en/of koudenet (BAK kosten).

De maatregelen van projecttype 1 moeten uitgevoerd zijn binnen 2 jaar na subsidieverlening.

Projecttype 2: Integraal duurzaamheidsproject

Bij een integraal duurzaamheidsproject kan subsidie voor een pakket aan verduurzamingsmaatregelen worden aangevraagd. Van integrale DUMAVA-projecten kan bijvoorbeeld sprake zijn als er grootschalig onderhoud of een levensduur verlengende renovatie gepland staat. Aanvullend op de subsidie voor een pakket aan verduurzamingsmaatregelen kunnen aanvragers subsidie krijgen voor een maatwerkadvies dat wordt ingediend bij de subsidieaanvraag of voor het opstellen van een energielabel na het uitvoeren van een integraal verduurzamingsproject.

De maatregelen van een integraal duurzaamheidstraject moeten uitgevoerd zijn binnen 3 jaar na subsidieverlening.

Het energieadvies bij een DUMAVA-aanvraag

Het energieadvies moet voorafgaand aan de DUMAVA-aanvraag zijn uitgevoerd en mag maximaal 36 maanden (3 jaar) oud zijn. Het energieadvies is eveneens subsidiabel.

Een energieadvies is gericht op de verbetering van de energieprestatie van maatschappelijk vastgoed door middel van een verkenning van de mogelijkheden om energiemaatregelen te treffen. Het advies bestaat uit een rapportage waarin de mogelijkheden om maatregelen te treffen ter verbetering van de energieprestatie zijn vastgelegd.

Deze rapportage bevat in ieder geval:

 1. Een technische en functionele beschrijving van het maatschappelijk vastgoed;
 2. Een overzicht van de energiehuishouding van het maatschappelijk vastgoed van de afgelopen drie jaren voorafgaand aan de subsidieaanvraag;
 3. Een overzicht van mogelijke energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen en een kwantificering van de beoogde energiebesparing of koolstofdioxide-emissiereductie;
 4. Een inschatting van de te verwachten investeringskosten en de te verwachten baten (energielas-tenverlichting);
 5. Voor afnemers met een energiegebruik van meer dan 25.000 m3 aardgas (of aardgasequivalent) of 50.000 kWh elektriciteit per jaar gelden de volgende aanvullende eisen: inzicht in alle maatregelen met een terugverdientijd tot en met vijf jaar en van de energiebalans dient 90% van het totale energiegebruik te worden gespecificeerd, tenzij daar gemotiveerd van afgeweken kan worden.

Let op: het energieadvies t.b.v. een integraal duurzaamheidsproject moet gepaard gaan met een Integraal Maatwerkadvies, Breeam-NL of GPR-Gebouw energieadvies. Deze energieadviezen zijn uitgebreider van aard en dienen door gecertificeerde energieadviseurs uitgevoerd te worden.

Budget & bijdrage Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Het budget van de Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) bedraagt zo’n 340 miljoen euro. Naar verwachting zal dit bedrag in een drietal tranches beschikbaar worden gesteld. Voor de periode 2022 t/m 2023 is € 150 miljoen subsidie beschikbaar.

Het verplichte energieadvies is voor 50% subsidiabel. De verduurzamingsmaatregelen worden voor maximaal 30% gesubsidieerd. De subsidie bedraagt maximaal € 2.500.000 per gebouw.

Tijdig starten met projectvoorbereiding

De subsidieregeling Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is opengesteld van 3 oktober 2022 tot en met 31 december 2023.

Gezien de grote interesse voor de regeling adviseren wij de projectvoorbereiding, zoals het laten uitvoeren van het verplichte energieadvies, alvast in gang te zetten. Daarnaast kunt u voorbereidend op de aanvraag een begroting van de project- en advieskosten en een tijdsplanning opstellen.

Ondersteuning nodig bij de DUMAVA subsidieaanvraag?

Subsidiebureau Nederland is gespecialiseerd in het ontzorgen van organisaties bij het optimaal benutten van subsidiekansen. Wilt u het subsidietraject van de Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) uitbesteden? Wij kunnen van A tot Z begeleiding bieden.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten