Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Fondsenwerving

Fondsenwerving is het geheel van activiteiten dat door stichtingen en verenigingen (of andere organisatie zonder winstoogmerk) wordt ondernomen om het benodigde geld voor haar activiteiten bij elkaar te krijgen. Een fondsenwervingstraject kan bijvoorbeeld zijn gericht op een sociaal-maatschappelijk project. Nederland telt ongeveer 700 “bekende” fondsen welke benaderd kunnen worden voor een bijdrage. Daarnaast bestaan er “verborgen” fondsen die er bewust voor kiezen om uit de publiciteit te blijven. Doorgaans worden deze fondsen op uitnodiging via het informele netwerk benaderd. Subsidiebureau Nederland zet de belangrijkste fases van het fondsenwervingstraject voor u uiteen.

fondsenwerving

Uitgebreid onderzoek uitvoeren

Het uitgebreid onderzoek vormt de basis voor het toekomstige fondsenwervingstraject. Het doel van deze fase is het zoeken van overeenkomsten tussen de doelstellingen van uw organisatie/project en de doelstellingen van de fondsen. Daarbij kunt u onder andere letten op de doelgroep, het geografisch en thematisch werkgebied en de voorwaarden en criteria van het fonds. Subsidiebureau Nederland maakt hierbij gebruik van een professionele database en kan ter oriëntatie een projectidee voorleggen aan één of meerdere fondsen. Na afronding van deze fase heeft u een beeld van de slagingskans van een volledige fondsaanvraag.

Het is belangrijk om rekening te houden met de behandeltermijnen van de verschillende fondsen. Vaak geldt dat er niet mag zijn aangevangen met de projectactiviteiten waarvoor een bijdrage is aangevraagd, zolang de fondsaanvraag in behandeling is. Doorgaans bedraagt de behandeltermijn vier maanden. Het is aan te raden om – voor zover mogelijk – een enigszins flexibele projectplanning te hanteren.

Projectplan en begroting opstellen

fondsenwerving projectplanFondsen verstrekken doorgaans geen bijdrage aan exploitatiekosten en andere kosten welke structureel van aard zijn. Wij adviseren daarom om een projectmatige aanpak te hanteren. Het projectplan vormt de basis voor het fondsenwervingstraject en is meestal een verplichte bijlage bij de aanvraag. Standaard-onderdelen die aan bod komen in een projectplan zijn: omschrijving doelstelling en doelgroep, activiteitenoverzicht, verwachte resultaten en effecten, draagvlak en samenwerkingspartners, SWOT-analyse, fasering en planning, evaluatie en kennisdeling, en toelichting op de begroting.

De projectbegroting verschaft inzicht in de kosten en investeringen die gepaard gaan met de uitvoering van het project. In het dekkingsplan staat aangegeven op welke manier het project wordt gefinancierd. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een eigen (financiële) bijdrage van de organisatie, fondsaanvragen, crowdfunding en sponsoring.

Fondsen aanschrijven

Na afronding van de bovenstaande fases van het fondsenwervingstraject, kunnen de relevante fondsen worden aangeschreven. Wij adviseren om de benodigde bijdrage niet bij één fonds aan te vragen, maar deze te verdelen over meerdere fondsen. Hiermee ontstaat er een betere risicospreiding en bovendien toont de aanvrager hiermee aan dat er veel moeite wordt gedaan om de projectbegroting sluitend te krijgen.

Het is belangrijk dat de benaderde fondsen op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen met betrekking tot de projectinhoud en het fondsenwervingstraject. Tussentijdse wijzigingen dienen zo snel mogelijk te worden doorgegeven. Hetzelfde geldt voor toekenningen of afwijzingen van reeds benaderde fondsen.

Fondsenwerving uitbesteden?

Het fondsenwervingstraject is een tijdrovende bezigheid. Subsidiebureau Nederland heeft uitgebreide ervaring met het verzorgen van de fondsenwerving voor stichtingen, verenigingen en andere organisaties. Na afronding van het uitgebreid onderzoek, kunnen wij ook het projectplan voor u opstellen. Tijdens het schrijven van het projectplan houden wij rekening met de voorwaarden en criteria van de fondsen, zodat er een sterk fundament ontstaat voor het fondsenwervingstraject.

Wilt u de fondsenwerving uitbesteden? Neem dan contact met ons op, of lees verder over onze dienstverlening.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten