Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

ESF Duurzame Inzetbaarheid 2014-2020

De EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer gezond aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van de werkenden vergroten. Daarom is de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid (onderdeel van het Europees Sociaal Fonds) in het leven geroepen, waarmee werkgevers subsidie kunnen ontvangen voor activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling. Zowel bedrijven als (overheids)instellingen kunnen subsidie ontvangen voor de inhuurkosten van een extern adviseur. In 2019 is de regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid voor het laatst opengesteld. In 2021 volgt er waarschijnlijk een nieuwe openstelling, binnen het nieuwe ESF-kaderprogramma voor de periode 2021-2027.

Thema`s en activiteiten ESF Duurzame Inzetbaarheid

ESF Duurzame InzetbaarheidProjecten die onder de subsidieregeling vallen, kunnen betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen, alsmede hun betrokkenheid en productiviteit. Ook initiatieven om de interne en externe arbeidsmobiliteit te versterken, zodat werknemers aantrekkelijk blijven voor de organisatie en de arbeidsmarkt, behoren hiertoe. Verder komen onderzoeken in aanmerking die gericht zijn op de vraag hoe medewerkers actief betrokken kunnen worden bij de verbetering van de organisatie van het werk.

Vanuit ESF Duurzame Inzetbaarheid kan er advies worden ingewonnen op één of meerdere van de volgende thema’s en activiteiten:

 • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
 • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
 • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
 • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Subsidievoorwaarden ESF Duurzame Inzetbaarheid 2019

Een subsidieaanvraag voor ESF Duurzame Inzetbaarheid gaat gepaard met verschillende voorwaarden waaraan de aanvrager en de in te schakelen adviseur moeten voldoen. Wij hebben de belangrijkste voorwaarden opgesomd:

 • Om van de subsidieregeling gebruik te kunnen maken, moet de aanvrager minimaal 2 werknemers in dienst hebben.
 • Het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, mag maximaal 12 maanden duren.
 • Enkel de directe kosten van de adviseur, bestaande uit uren, zijn subsidiabel. Daarbij gaat het om: het opstellen van een advies met implementatieplan en/of het begeleiden bij het implementeren van een advies.
 • Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project dient in het advies of verslag te worden opgenomen hoe het personeel betrokken is (geweest).
 • De projectactiviteiten mogen pas worden uitgevoerd na toekenning van de subsidie. De behandeltermijn van de subsidieaanvraag door het Ministerie van SZW is maximaal 18 weken, echter worden aanvragen doorgaans sneller afgehandeld.
 • De in te schakelen externe adviseur moet beschikken over twee persoonlijke referenties van verschillende opdrachtgevers, aan de hand waarvan zijn of haar ervaring met betrekking tot het thema ‘duurzame inzetbaarheid’ onderbouwd kan worden. Er is geen referentie vereist wanneer de adviseur in dienst is bij een O&O-fonds

Subsidiebureau Nederland is gespecialiseerd in het verzorgen van subsidieaanvragen, waaronder de regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid en andere subsidies voor het grootbedrijf, mkb en de non-profit sector. Wij toetsen of uw project voldoet aan de subsidievoorwaarden en zijn gespecialiseerd in het vergroten van de kans op een subsidietoekenning. 

ESF budget en hoogte van de subsidie

Het totale subsidiebudget voor de ESF-ronde van 2019 bedroeg € 15 miljoen.

De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. Per aanvrager bedraagt de maximale subsidie € 12.500,- bij een bedrag van € 25.000 aan subsidiabele projectkosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de subsidiabele projectkosten minimaal € 12.000 (ex. btw) te bedragen.

Een wijziging ten opzichte van de voorgaande jaren is dat, indien het subsidieplafond van € 15 miljoen wordt overschreden, afhandeling plaatsvindt door middel van loting.

Looptijd en gepubliceerde aanvraagtijdvakken

Het totale ESF-programma heeft een looptijd van 2014 t/m 2020. In 2018 waren er twee gelegenheden om subsidie aan te vragen. Voor het jaar 2019 waren er eveneens twee aanvraagtijdvakken.  Het huidige ESF-programma eindigt in 2020. In 2021 kan er waarschijnlijk opnieuw subsidie worden aangevraagd aangevraagd via het nieuwe ESF-programma voor de periode 2021 t/m 2027.

Nieuw ESF-kaderprogramma 2021-2027

Het ESF-programma wordt na 2020 voortgezet en dit geldt hoogstwaarschijnlijk ook voor de regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen. Momenteel wordt er in Brussel gewerkt aan het nieuwe programma, voor de periode 2021 t/m 2027, genaamd ESF+.

Meer informatie? ESF Duurzame Inzetbaarheid 2019

Wilt u van de regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid gebruikmaken? Neem direct contact met ons op, zodat wij voorafgaand aan de verwachte openstelling een inschatting kunnen maken van de slagingskans van de aanvraag.

Subsidiebureau Nederland beschikt over jarenlange ervaring met ESF Duurzame Inzetbaarheid en de SLIM-regeling. Tijdens de rondes van 2018 en 2019 hebben wij voor uiteenlopende organisaties succesvol ESF-subsidie aangevraagd.

Lees ook onze blog:‘Meer aandacht voor sociale innovatie binnen organisaties’

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten