Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Categorie “Non-proft”

Update LEADER-regeling

Posted on september 24th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Op 3 februari 2015 werd het Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de periode 2014-2020 (POP3) goedgekeurd door de Europese Commissie. Vervolgens stelden de provincies afzonderlijk de LEADER-regeling open voor een of meerdere plattelandsgebieden binnen hun provinciegrens. Twintig kandidaat LEADER-gebieden hebben een lokale ontwikkelstrategie (LOS) aangeboden. Het is nu aan de provincie om die visie goed te keuren en als […]

Extra subsidie voor cultuur

Posted on juni 8th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft de uitgangspunten voor het cultuurbeleid in de periode 2017-2020 gepresenteerd. In de Kamerbrief ‘Ruimte voor cultuur’ kondigt ze aan ruim € 18 miljoen extra subsidie voor cultuur beschikbaar te stellen. Innovatie en samenwerking Net als in de landen om ons heen vinden er in Nederland grote veranderingen plaats […]

Subsidiekansen (beter) benutten?

Posted on mei 28th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Het aantal subsidietoekenningen door de Nederlandse ministeries is in 2014 verdubbeld ten opzichte van het voorgaande jaar. Toch laten veel bedrijven en non-profit organisaties subsidiemogelijkheden onbenut. Subsidiebureau Nederland ondersteunt bij het vergroten van het subsidieinzicht en de kwaliteit van de subsidieaanvraag. Aantal subsidietoekenningen verdubbeld In 2014 werden door de ministeries 44.507 subsidies verstrekt aan in […]

Nieuwe oproep Creative Europe in juli 2015

Posted on april 28th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Creative Europe richt zich op organisaties in de culturele en creatieve sector. Het project moet publieksactiviteiten bevatten en mag geen winstoogmerk hebben. In 2015 is er nog één deadline voor Europese samenwerkingsprojecten op 7 oktober. De officiële publicatie van de oproep wordt in juli van dit jaar verwacht. Er kunnen aanvragen worden ingediend voor kleinschalige […]

ESF gemeenten

Posted on maart 21st, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Samen met de buurt een methode ontwikkelen om meer mensen uit de wijk aan meer activiteiten gericht op werk te laten deelnemen. Als gemeente met een gemeente uit een andere EU-lidstaat proberen of langdurig werklozen op een andere manier aan werk kunnen worden geholpen. Dit en meer kan dadelijk met steun van het Europees Sociaal […]

Verbod op asbestdaken

Posted on maart 20th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind, waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen en er een gezondheidsrisico ontstaat. Via subsidieregelingen en fiscale regelingen kunt u een aanzienlijk deel van de saneringskosten gecompenseerd krijgen. Het verbod op asbestdaken Wie na 2024 […]

Duurzame energieopwekking en energiebesparing Overijssel

Posted on februari 6th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Met de regeling ‘Duurzame energieopwekking en energiebesparing’ subsidieert Provincie Overijssel investeringen gericht op duurzame energieopwekking en energiebesparing. In 2015 worden twee tenders opengesteld. Subsidiabele investeringen Binnen de regeling duurzame energie en energiebesparing Overijssel kan de provincie subsidie verstrekken voor investeringen, gericht op: Gebouwgebonden energiebesparing; Energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen te weten bio-energie, geothermie, wind- of waterenergie; […]

Nieuw jaar, nieuwe (subsidie) kansen!

Posted on januari 9th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

De eerste week van het nieuwe jaar vloog voorbij. De hoogste tijd om de balans op te maken en vooruit te kijken. Jaarlijks vinden er vele veranderingen plaats in de subsidiewetgeving van de Europese, nationale en decentrale bestuursorganen. Het kan gaan om inhoudelijke wijzigingen, zoals de aanpassingen van subsidievoorwaarden en -budgetten, maar ook om procedurele […]

Regeling Loonkostensubsidie Participatiewet

Posted on december 16th, 2014 by Subsidiebureau Nederland

Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Hierin wordt geregeld dat het instrument loonkostensubsidie door gemeenten kan worden ingezet voor mensen van wie is vastgesteld, dat zij met voltijds arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon (WML). Deze mensen hebben een verminderde productiviteit per uur. De loonkostensubsidie bedraagt […]

Sportimpuls subsidie

Posted on november 26th, 2014 by Subsidiebureau Nederland

Sportimpuls heeft als doel mensen te activeren die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten. Sportimpuls stimuleert dat zij gebruik kunnen maken van een vraaggestuurd lokaal sport- en beweegaanbod op maat en voldoen aan een hogere en structurele fysieke sport- en beweegdeelname. De Sportimpuls geeft aanbieders van sport- en beweegactiviteiten […]

Gratis SubsidieScan

Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.









    Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
    Maximaal 7mb


    Sluiten