Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

BOSA Subsidie – Bouw en onderhoud sportaccommodaties

Het doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties. Subsidie wordt verstrekt aan amateursportorganisaties (sportverenigingen en sportstichtingen) die geen recht hebben op btw-afrek. Het moet gaan om privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk.

Belangrijkste voorwaarden

BOSA subsidie bouw en onderhoud sportaccommodatiesDe belangrijkste voorwaarden van de BOSA subsidieregeling zijn:

 • De BOSA is uitsluitend bedoeld voor amateursportorganisaties die voor voor de kosten van de subsidiabele activiteiten geen recht hebben op btw-aftrek. Gedurende de subsidieperiode bestaat er voor de gesubsidieerde activiteiten geen recht op aftrek van btw.
 • Wanneer bestedingen van een amateursportorganisatie door de gemeente worden bekostigd en de gemeente daarvoor een bijdrage ontvangt via de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK Sport) dan is het niet mogelijk daarvoor BOSA subsidie aan te vragen.
 • Er wordt uitsluitend subsidie verstrekt aan een amateursportorganisatie die in het KvK-handelsregister staat ingeschreven met een SBI code beginnend met 93.1. Indien de in het handelsregister geregistreerde SBI code onjuist blijkt te zijn dan kan deze worden gewijzigd voorafgaand aan de aanvraag.
 • Subsidie wordt voor ten hoogste drie jaar verstrekt. Deze termijn kan worden verlengd op verzoek van de aanvrager.

Subsidiabele investeringen via de BOSA

BOSA subsidie bouw en onderhoud sportaccommodatiesVoor de volgende maatregelen word maximaal 20% subsidie verstrekt:

 • De bouw of het onderhoud van sportaccommodaties;
 • De aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen.

Daarnaast kan 20% aanvullende subsidie worden verleend voor de volgende maatregelen:

 • Maatregelen energiebesparing/-opwekking;
 • Maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid;
 • Maatregelen ten behoeve van circulariteit;
 • Maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie;
 • Maatregelen ter verbetering van de veiligheidsbeleving.

Uitsluiting van maatregelen

Voor de BOSA zijn een aantal maatregelen uitgesloten. Voor horeca gerelateerde zaken en de inrichting van algemene ruimtes wordt geen subsidie verstrekt. Zie dit overzicht met BOSA maatregelen en uitsluitingen. Deze investeringen kunnen soms op een andere manier worden gefinancierd (zie hieronder).

Budget & bijdrage

Het oorspronkelijke budget voor 2024 bedraagt € 79 miljoen. Update over het budget: het budget is sinds maart 2024 uitgeput. Het ministerie onderzoekt momenteel of er extra budget beschikbaar kan worden gesteld voor het jaar 2024. In de tussentijd is het nog wel mogelijk om subsidie aan te vragen. Ons advies is een voorbereide aanvraag wel in te dienen, ondanks de onzekerheid over het budget.

De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten van de maatregelen (of 40% bij ‘aanvullende maatregelen’) tot een maximum van € 2,5 miljoen per kalenderjaar.

BOSA en fondsenwerving

Wanneer in de sportaccommodatie een ontmoetingsruimte wordt ingericht voor een brede doelgroep dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om een beroep te doen op vermogensfondsen. Voorbeelden zijn het Oranje Fonds, VSBfonds, Postcode Loterij Buurtfonds en regionale/lokale vermogensfondsen.

BOSA en subsidie van de provincie en gemeente

Wij adviseren in een vroegtijdig stadium te verkennen of de provincie en gemeente een bijdrage kunnen leveren aan het investeringsproject. De mogelijkheden zijn afhankelijk zijn van het beleid van de desbetreffende provincie en gemeente.

Gemeenten die een sportaccommodatie in eigendom hebben kunnen via de SPUK subsidie ontvangen.

Ondersteuning vanuit Subsidiebureau Nederland

Subsidiebureau Nederland is gespecialiseerd in het begeleiden van het volledige subsidie- en fondsenwervingstraject. Van eerste inventarisatie t/m de subsidieaanvraag en ondersteuning tijdens de subsidieverantwoording.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten