Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Agrarische subsidies

In Nederland speelt de landbouwsector een belangrijke rol in de economie. Het is een sector die niet alleen zorgt voor voedselproductie, maar ook voor werkgelegenheid en export. Om de sector te ondersteunen en te stimuleren, zijn er agrarische subsidies beschikbaar gesteld door de Nederlandse overheid. In dit artikel zullen we de verschillende soorten agrarische subsidies in Nederland bespreken en hoe boeren en landbouwbedrijven hiervan kunnen profiteren. In de praktijk blijven subsidiekansen echter vaak onbenut omdat agrarisch ondernemers onvoldoende zicht hebben op de subsidiemogelijkheden. Subsidiebureau Nederland wil daar verandering in brengen.

Er bestaan diverse subsidieregelingen waar agrarische bedrijven gebruik van kunnen maken. Hieronder volgt een overzicht van agrarische subsidies. Voor een uitgebreide analyse van de mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Verschillende soorten agrarische subsidies

agrarische subsidiesAgrarische subsidies zijn financiële bijdragen van de overheid aan boeren en landbouwbedrijven. Deze subsidies worden gebruikt om de landbouwsector te ondersteunen, te stimuleren en te ontwikkelen. Het doel van deze subsidies is om de voedselproductie te vergroten, de economische positie van de landbouwsector te versterken en duurzaamheid te bevorderen. In Nederland worden deze subsidies verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Er zijn verschillende soorten agrarische subsidies beschikbaar voor boeren en landbouwbedrijven in Nederland. Hieronder worden de belangrijkste besproken.

Bedrijfstoeslag

De bedrijfstoeslag is een jaarlijkse subsidie voor agrarische bedrijven die landbouwgrond in gebruik hebben. Deze subsidie is bedoeld om de inkomenspositie van de boer te verbeteren. Het bedrag van de bedrijfstoeslag hangt af van de oppervlakte van de landbouwgrond en de productiecapaciteit van het bedrijf. De subsidie kan worden gebruikt om de bedrijfsvoering te verbeteren, bijvoorbeeld door te investeren in duurzame landbouwmethoden.

Jonge landbouwersregeling

De jonge landbouwersregeling is een subsidie voor jonge boeren en tuinders die hun bedrijf willen starten of uitbreiden. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moet de boer jonger zijn dan 41 jaar en nog niet eerder een agrarisch bedrijf hebben gehad. De subsidie kan worden gebruikt voor investeringen in bedrijfsmiddelen, zoals machines en gebouwen.

Subsidie voor agrarisch natuurbeheer

De subsidie voor agrarisch natuurbeheer is bedoeld om boeren en landbouwbedrijven te stimuleren om de natuur op hun grond te beschermen en te verbeteren. Boeren die meedoen aan deze subsidie verbinden zich aan het onderhouden en ontwikkelen van specifieke natuurgebieden op hun land. De subsidie kan worden gebruikt om de kosten van het natuurbeheer te dekken.

Investeringssubsidie duurzame landbouw

De investeringssubsidie duurzame landbouw is een subsidie voor boeren en landbouwbedrijven die willen investeren in duurzame landbouwmethoden. Hieronder vallen bijvoorbeeld investeringen in energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen en warmtepompen. De subsidie kan ook worden gebruikt voor investeringen in innovatieve technologieën en productiemethoden die leiden tot een duurzamere landbouwsector.

Subsidie voor verbetering dierenwelzijn

De subsidie voor verbetering dierenwelzijn is bedoeld om boeren en landbouwbedrijven te stimuleren om de leefomstandigheden van hun dieren te verbeteren. Boeren die deze subsidie ontvangen, investeren bijvoorbeeld in ruimere stallen, betere voeding en meer bewegingsvrijheid voor hun dieren. De subsidie kan worden gebruikt om de kosten van deze investeringen te dekken.

Subsidie voor innovatie en ontwikkeling

De subsidie voor innovatie en ontwikkeling is bedoeld om boeren en landbouwbedrijven te stimuleren om te investeren in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe landbouwtechnologieën en productiemethoden. Deze subsidie kan worden gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe gewassen en producten, het verbeteren van productiemethoden en het verminderen van de milieubelasting van de landbouwsector.

Daarnaast bestaan er algemene innovatiesubsidies waar agrarisch ondernemers ook gebruik van kunnen maken. Bedrijven die zich bezighouden met productontwikkeling, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor loonkosten- en/of materiaalkostensubsidies. Op de volgende pagina hebben wij een aantal interessante innovatiesubsidies vermeld.

Investeringsaftrek voor energie- of milieuinvesteringen

Naast de agrarische subsidies bestaan er fiscale stimuleringsregelingen waarmee duurzaam investeringsgedrag van bedrijven wordt gestimuleerd. Energiezuinige of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen komen onder specifieke voorwaarden in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) of Milieu-investeringsaftrek (MIA). In gaat het om ongeveer 400 verschillende bedrijfsmiddelen, waarbij een fiscaal voordeel mogelijk is. Het netto voordeel voor vennootschapsbelastingplichtigen bedraagt gemiddeld 10 tot 20 procent ten opzichte van het investeringsbedrag. Meer informatie leest u op deze pagina.

Actuele agrarische subsidies

Het overheidsbeleid en subsidielandschap is continue in ontwikkeling, zo ook de subsidieregelingen voor de agrarische sector. Hieronder hebben wij een aantal actuele subsidieregelingen uitgelicht.

Subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen (Sbv)

Wanneer u investeert in innovatie of de verduurzaming van stallen, dan komt deze investering mogelijk in aanmerking voor een aantrekkelijke subsidiebijdrage. De exacte mogelijkheden hangen af van de mate waarin er wordt geïnvesteerd in dierenwelzijn, milieuvriendelijkheid en/of energiezuinigheid. De subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen bestaat uit twee deelregelingen: een onderzoeks-/ontwikkelsubsidie en een investeringssubsidie. Met name de investeringssubsidie is interessant voor agrariërs. Vanwege de complexiteit van deze trajecten raden wij u aan om ruim van tevoren, bij voorkeur tijdens de planvorming, contact met ons op te nemen. Meer informatie over deze regeling leest u op deze pagina.

Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw (EHF)

Agrariërs die willen investeren in de verduurzaming van het bedrijf kunnen EHF-subsidie aanvragen voor de investering in een aantal specifieke bedrijfsmiddelen. In totaal komen 38 soorten investeringen, onderverdeeld in 5 categorieën, in aanmerking voor subsidie. Er kan maximaal € 150.000 subsidie worden verstrekt per bedrijf.

Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE)

Wilt u leren over duurzame landbouw? Over omschakelen naar extensieve, natuurinclusieve, kringloop- of biologische landbouw? Of wilt u uw kennis en ervaring delen met andere agrariërs? Via de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) kunt u subsidie aanvragen. Er kan onder andere subsidie worden verstrekt aan ondernemers die samen met agrariërs een project uitvoeren gericht op het gezamenlijk leren over duurzame landbouw. Daarnaast is subsidie beschikbaar voor duurzame landbouwbedrijven die als demonstratiebedrijf voorlichting en demonstraties willen aanbieden aan andere agrariërs. Dit met als doel collega’s te inspireren om ook over te stappen op duurzame landbouw. Meer informatie leest u op deze pagina.

Plattelandsontwikkeling (LEADER)

De Nederlandse provincies beschikken over een eigen subsidie-instrumentarium. Deze wordt onder andere aangewend om het landelijk gebied te versterken. In een aantal provincies kunnen sociaal-maatschappelijke projecten in aanmerking komen voor een subsidiebijdrage. Het Plattelandsontwikkelingsprogramma en de LEADER subsidie stimuleren leefbaarheidsinitiatieven van organisaties en particulieren in het landelijk gebied.

Vrijblijvende subsidiescan agrarische subsidies

Bent u benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor uw project of investering? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende subsidiescan. U kunt ook de gratis quickscan subsidies invullen. Binnen drie werkdagen nemen wij contact met u op.

Kijk ook eens op onze nieuwspagina en volg ons agrarisch Twitter-account voor de laatste updates.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten